Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 8/2000 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností v meste Stará Turá (neplatné) 06.12.2000
VZN č. 7/2000 O miestnych poplatkoch (neplatné) 24.11.2000
VZN č. 6/2000 O vytváraní zdravého životného prostredia, o zeleni, o poplatkoch za uloženie odpadu a za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Stará Turá - novela (neplatné) 13.10.2000
VZN č. 5/2000 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 12.10.2000
VZN č. 4/2000 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 27.06.2000
VZN č. 3/2000 O obecných bytoch (neplatné) 19.04.2000
VZN č. 2/2000 O zriadení Mestskej polície v Starej Turej (neplatné) 28.02.2000
VZN č. 1/2000 O ochrane služobného tajomstva (neplatné) 09.02.2000
VZN č. 6/1999 O odpredaji obecných bytov (neplatné) 30.06.1999
VZN č. 5/1999 Poriadok pre pohrebiská a Prevádzkový poriadok Domu smútku Stará Turá (neplatné) 30.05.1999
VZN č. 3/1999 O používaní zábavnej pyrotechniky (neplatné) 30.03.1999
VZN č. 9/1998 O Územnom pláne mesta Stará Turá o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj mesta Stará Turá (doplnok VZN č. 5/1995) (zrušené) 30.09.1998
VZN č. 5/1998 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 30.05.1998
VZN č. 4/1997 O Územnom pláne mesta Stará Turá o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj mesta Stará Turá (doplnok VZN č. 5/1995) (zrušené) 30.04.1997
VZN č. 2/1996 O separovanom zbere komunálneho odpadu na území mestskej časti mesta Stará Turá (neplatné) 20.02.1996
VZN č. 5/1995 O Územnom pláne mesta Stará Turá o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj mesta Stará Turá (neplatné) 30.05.1995
VZN č. 10/1992 O verejných a telovýchovných, športových a turistických podujatiach (neplatné) 30.10.1992
VZN č. 12/1991 O propagačnej, inzertnej a informačnej činnosti na území mesta Stará Turá (neplatné) 20.12.1991
VZN č. 7/1991 Sadzobník pokút (neplatné) 30.07.1991
VZN č. 6/1991 Štatút rekreačnej oblasti Dubník I. (neplatné) 30.06.1991
Nastavenia cookies