Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatnéVšeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 18/2004 O určení školského obvodu a spoločných školských obvodov (neplatné) 18.12.2004
VZN č. 17/2004 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné) 17.12.2004
VZN č. 16/2004 O miestnych daniach (neplatné) 16.12.2004
VZN č. 15/2004 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta (neplatné) 15.12.2004
VZN č. 14/2004 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 06.12.2004
VZN č. 13/2004 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 11.11.2004
VZN č. 12/2004 O určení školského obvodu a spoločných školských obvodov (neplatné) 29.10.2004
VZN č. 11/2004 O symboloch mesta Stará Turá a ich používaní (neplatné) 30.06.2004
VZN č. 10/2004 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 29.06.2004
VZN č. 9/2004 O obmedzení používania tabakových výrobkov (neplatné) 28.06.2004
VZN č. 8/2004 O miestnych poplatkoch (neplatné) 25.06.2004
VZN č. 7/2004 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 24.06.2004
VZN č.6/2004 O určení školských obvodov a určení povinnej školskej dochádzky v základných školách v závislosti od trvalého bydliska (neplatné) 18.05.2004
VZN č. 5/2004 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 03.05.2004
VZN č. 3/2004 O nakladaní s odpadmi - novela (neplatné) 26.02.2004
VZN č. 2/2004 O spôsobe určenia úhrady za bývanie a starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby (neplatné) 03.02.2004
VZN č. 1/2004 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za poskytovanú opatrovateľskú službu (neplatné) 02.02.2004
VZN č. 10/2003 Poriadok pre pohrebiská a Prevádzkový poriadok Domu smútku Stará Turá (neplatné) 12.12.2003
VZN č. 9/2003 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností v meste Stará Turá (neplatné) 27.11.2003
VZN č. 8/2003 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 25.11.2003
Nastavenia cookies