Samospráva

VZN č. 5/2006 Postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Stará Turá ... (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006-nar.,
ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Stará Turá na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá podľa §6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele sa 3/5 väčšinou prítomných poslancov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

 

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl.1

Účelom tohto VZN je úprava podmienok pre poskytovanie finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevkov na dopravu, príspevkov na tvorbu úspor, príspevkov akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej osobe na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele /ďalej len zákon/.

 

DRUHÁ ČASŤ
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKOV

Čl. 2

Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu

(1)Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova môže mesto Stará Turá poskytnúť v zmysle zákona príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.

(2) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa zákona sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Stará Turá
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa. Toto doložia dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom /ďalej len ÚPSVR/ a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené
c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákona o životnom minime), nepresiahne hranicu životného minima stanovenú zákonom , pričom sa prihliadana priemerný mesačný príjem za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti
d) predložia písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že detský domov, ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.

 (3) Do výšky príjmu žiadateľa resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezaratávajú:

a) kompenzačné príspevky
b) príspevok za bezvládnosť
c) štipendiá
d) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.

(4) Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova vydá na obdobie ½ roka na základe žiadosti /príloha č.1/ oprávneného žiadateľa a na návrh Komisie pre soc. veci a bývanie MsZ v Starej Turej primátor mesta .

(5) Žiadateľ o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, predloží MsÚ v Starej Turej žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, súčasťou ktorej sú doklady určené v ods. 2 tohto článku.

(6) Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi zálohovo do výšky cestovného lístku autobusom pre aktuálny počet osôb (max. 2) zo Starej Turej do sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.

(7) Ďalšiu časť príspevku na dopravu možno rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa poskytnúť, až po zúčtovaní zálohovo poskytnutého príspevku na dopravu / príloha č.2/.

(8) Oprávnený žiadateľ môže znova požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, najskôr mesiac pred uplynutím platnosti predtým schváleného príspevku.

(9) Lehota na vybavenie žiadosti je 1 kalendárny mesiac.

Čl. 3

Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa .

(1) Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov / príloha č.3/ vyčlení mesto zo svojho rozpočtu finančné prostriedky za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.

(2) Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona.

(3) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa zákona sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:

a) majú trvalý pobyt v meste Stará Turá
b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území mesta Stará Turá a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
c) majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa.

(4) O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, na základe projektu /podľa prílohy č.4/ predloženého oprávneným žiadateľom po posúdení účelnosti Komisiou pre soc. veci a bývanie MsZ Stará Turá a na jej návrh rozhodne primátor mesta.

(5) Predložený projekt musí zaručovať, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia tak, aby sa o dieťa do 1 roka od umiestnenia do detského domova, mohol žiadateľ osobne starať a zabezpečovať jeho výchovu v rodinnom prostredí.

(6) Oprávnený žiadateľ predloží MsÚ Stará Turá žiadosť o poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov formou projektu.

(7) Mesto Stará Turá poskytne schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej zmluvy so žiadateľom / podľa vzoru v prílohe č.5/ v hotovosti. Finančná čiastka sa poskytuje zálohovo najviac do výšky 10 000,-Sk. Ďalšiu finančnú čiastku do výšky 10 000,-Sk mesto žiadateľovi poskytne až po predložení dokladov o použití ¾ už poskytnutej finančnej čiastky. Mesto takto postupuje až do vyčerpania finančnej čiastky schválenej primátorom mesta.

(8) Vyššiu finančnú čiastku, so súhlasom primátora mesta, možno zálohovo poskytnúť iba vtedy, ak žiadateľ predloží doklad, že má v predajni odložený tovar /alebo zmluvu na objednané práce/, cena ktorého finančnú čiastku 10 000,-Sk presahuje a v schválenom projekte bola takáto čiastka vyčlenená.

(9) Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku zúčtovať bezodkladne po jej vyčerpaní najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve. V zúčtovaní uvedie nevyhnutné identifikačné údaje a zdokladuje použitie finančných prostriedkov / podľa prílohy č.6/

(10) Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný príspevok na iný účel ako bol určený a v tejto zmluve uvedený, je povinný finančný príspevok vrátiť na účet mesta, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.

(11) Ak oprávnený žiadateľ do ½ roka nepredloží projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, vrátane bytových a sociálnych pomerov alebo predložený projekt svojou kvalitou nespĺňa podmienky na skvalitnenie rodinných, bytových alebo sociálnych pomerov môže na návrh Komisie pre soc. veci a bývanie MsZ v Starej Turej primátor mesta rozhodnúť o využití finančných prostriedkov na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej môže dieťa zveriť do osobnej starostlivosti.

Čl. 4

Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor

(1) Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov podľa predošlého článku tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, mesto poskytne dieťaťu schválenú finančnú čiastku definovanú v čl. 3 ods. 1 ako príspevok na tvorbu úspor.

(2) Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.

(3) Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý založí a vedie dieťaťu detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené.

 

(4) O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti rozhodne na návrh Komisie pre soc.veci a bývanie MsZ v Starej Turej primátor mesta.

 

Čl. 5

Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom

(1) V zmysle zákona môže mesto poskytovať akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.

(2) O poskytnutí finančného príspevku a jeho výšky akreditovanému subjektu, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na nasledujúci rozpočtový rok rozhodne Mesto Stará Turá individuálne, v súlade s VZN č. 9/2005 na základe predloženej žiadosti príslušným subjektom, najneskôr do 27. apríla.

(3) Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže do 15. januára predchádzajúceho roku podať na MsÚ žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na ďalší rozpočtový rok.

(4) Žiadosť musí obsahovať:
a) základné identifikačné údaje o subjekte
b) doklad o akreditácii
c) popis obsahu činnosti subjektu
d) finančný rozpočet činnosti subjektu
e) požadovanú výška finančného príspevku
f) rozpis zdrojov financovania subjektu

(5) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle zákona, ku ktorým nie je potrebná akreditácia môže požiadať o finančný príspevok v zmysle VZN č. 9/2005 z rozpočtu mesta.

 

 

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 6
Spoločné ustanovenia

(1) Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto VZN sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.

(2) Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov si mesto vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu.

 

(3) Toto všebecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá bolo schválené uznesením MsZ č.24 -XXVI/2006 zo dňa 23.2.2006.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 24.2.2006 a nadobúda účinnosť dňom 13.3.2006.

Ing. Ján Kišš
primátor mesta

 

 

 

Prílohy:
Príloha č. 1 - Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu
Príloha č. 2 - Vzor tlačiva na zúčtovanie príspevku na dopravu
Príloha č. 3 - Finančné prostriedky mesta Stará Turá poskytnuté na zlepšenie kvality bývania a vybavenia domácnosti
Príloha č. 4 - Vzor tlačiva na vypracovanie projektu na úpravu a obnovu rodinných pomerov
Príloha č. 5 - Vzor zmluvy o poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov
Príloha č. 6 - Vzor zúčtovania finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 28.2.2006 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies