Samospráva

VZN č. 3/2006 o Nakladaní s odpadmi (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 3 / 2006 – Nar. O nakladaní s odpadmi
 
 Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 23 .2. 2006, uznesením č. 22-XXVI/2006 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6, § 1b a § 22 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
 
 
§ 1
PREDMET ÚPRAVY
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO), podľa prílohy č.1, drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO) a biologicky rozložiteľným odpadom (ďalej len BRO), najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO, spôsobe nakladania s DSO a BRO, ako aj o mieste určenom na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie a zhodnocovanie. VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa KO, DSO a BRO, povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie podnikajúcej na území mesta (ďalej len podnikateľ) a povinnosti oprávnenej organizácie v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území mesta Stará Turá (ďalej len mesta).
 
 
§2
ZÁKLADNÉ POJMY
 
 1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
 3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
 4. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
 5. DSO sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na vykonanie ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.
 6. Zložka KO je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
 7. Separovaný zber je zber oddelených zložiek KO.
 8. Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb (udržiavace práce), pri úprave (rekonštrukcií) stavieb alebo odstraňovaní (demolácií) stavieb.
 9. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré svojimi rozmermi a hmotnosťou nezodpovedajú zberovým nádobám (ktoré sú poskytnuté do užívania držiteľovi KO), alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandartnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
 10. BRO – biologicky rozložiteľný odpad je odpad zo záhrad, z parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďaľšej zelene.
 11. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
     
§ 3
ÚČEL ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
 
 1. Účelom odpadového hospodárstva je:
a)   predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b)  separovaním využiteľných zložiek KO znižovať podiel odpadu určeného na zneškodňovanie,
c)  zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa pís.a,
d)  využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a alebo c,
e)   zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom1/ , ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a, c, alebo d.
 

§ 4
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

 1. Pôvodca odpadu, ktorý je podnikateľom a produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva (ďalej len POH), ktorý je povinný predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy vrátane jeho prípadných zmien a aktualizovania. 
 2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať POH plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacich prác zabezpečovaných fyzickou osobou (sú to DSO) mesto, na území ktorého tieto odpady vznikajú. 
 3. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. 
 4. Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenia, je povinný vypracovať a dodržiavať POH so zameraním na dekontamináciu kontaminovaných zariadení a nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi. Ak tento držiteľ je zároveň pôvodcom odpadu, ktorý je povinný vypracovať POH, môže obidva programy zlúčiť a vypracovať jeden program so samostatnými časťami. 
 5. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú POH podľa zákona o odpadoch, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s mestom na vypracovaní spoločného POH. 
 6. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý pôvodca odpadu povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. 
 7. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov2/   (príloha č. 1)
 8. Zakazuje sa:

  a)     uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
  b)     zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
  c)     zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu a iným spôsobom ako ustanovuje zákon o odpadoch
  d)     riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
  e)     opotrebované batérie a akumulátory, pneumatiky, žiarivky s obsahom ortuti, lieky, zmiešavať s odpadmi z domácností,
  f)      vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
  g)     uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní olejov do pôdy,
  h)     oddeľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly od ostatných látok alebo odpadov na účel ich opätovného použitia,
  i)       dopĺňať transformátory polychlórovanými bifenylmi,
  j)       zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

 9. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie na uvedený výkon činnosti. 
 10. Zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivín (podľa prílohy č. 2) zabezpečuje mesto prostredníctvom autorizovaného subjektu na základe zmluvy. 
 11. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza. 
 12. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti – pozemku bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu a obci v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. Obvodný úrad bude postupovať v zmysle zákona o odpadoch.3/ 
 13. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu  rovnako ustanovenia zákona o odpadoch. 3/  
§ 5
NAKLADANIE S KO, DSO, BRO
  
 1. Za nakladanie s KO, DSO, BRO, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto.
 2. Zložka KO je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
 3. Pôvodca KO, DSO, BRO je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Taktiež je povinný:
            a) zapojiť sa do systému zberu KO v meste,
            b) užívať zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce systému zberu KO v meste,
            c) ukladať KO alebo ich oddelené zložky, DSO, BRO na účely ich zberu na miesta                   
                 určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu v meste.
 1. Na území mesta vykonáva zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO , DSO a BRO mestská príspevková organizácia Technotur Stará Turá (ďalej len Technotur), prípadne iné subjekty na základe zmluvy s mestom.
 2. Držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo presiahne 200 ton za rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. Neplatí to, ak v dostupnosti 50 km po komunikáciach od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác nie je prevádzkové zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií.
 3. Mesto pre plnenie povinnosti podľa zákona o odpadoch3/, je oprávnené požadovať od držiteľa KO a od držiteľa DSO alebo od toho, kto nakladá s KO alebo s DSO na území mesta, potrebné informácie. Ten je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a s DSO.
  
 
§6
SYSTÉM , ZBERU, PREPRAVY, ZHODNOCOVANIA A ZNEŠKODŇOVANIA ODPADOV
 
 
1.       Mesto prostredníctvom TECHNOTUR-u prípadne iného autorizovaného subjektu zabezpečuje:
a)       zber a prepravu KO vznikajúcich na jeho území za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,
b)       zberné nádoby v rámci zavedeného systému zberu odpadov zodpovedajúcemu systému zberu KO v meste,
c)        najmenej 2x do roka, zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a veľkoobjemového DSO. Miesto a termín bude oznámený v mieste spôsobom obvyklým. Počas roka majú občania možnosť uloženia nebezpečného odpadu v stredisku dotrieďovania separovaného zberu.
 1. Spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek KO rieši samostatne VZN.4/
 2. Systém zberu komunálnych odpadov:
a)       fyzické osoby a podnikatelia sú povinní ukladať KO do zberných nádob a kontajnerov na to určených tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov TECHNOTUR-u,
b)       vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob zodpovedajúcich vymedzenému systému zberu a prepravy KO,
c)       za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch zodpovedajú vlastníci rodinných domov, ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania,
d)       umiestnenie zberných nádob o objeme 110 l, 1100 l a veľkoobjemových kontajnerov je povolené len na vyhradených stanovištiach. Životnosť 110 l nádoby na zber KO je minimálne 6 rokov. Pri jej znehodnotení alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zaplatiť zostatkovú hodnotu nádoby.
e)       každý užívateľ zbernej nádoby je povinný s ňou šetrne zaobchádzať, chrániť ju pred poškodením a stratou, v prípade odcudzenia alebo poškodenia zbernej nádoby je povinný to ohlásiť Technotur-u ,
f)        užívatelia zberných nádob sú povinní starať sa o prístup k zberným nádobám a v ich okolí udržiavať poriadok a čistotu,
g)       spaľovať KO v zberných nádobách je zakázané.
h)       pre separáciu je potrebné využívať kontajnery na to určené: zelené – sklo, modré – papier a tetrapak, žlté – plasty (PET fľaše a obaly z drogistického tovaru)
 1. Systém zberu drobných stavebných odpadov:
a)       držitelia DSO sú odpad povinní prednostne vytriediť na jednotlivé využiteľné zložky a tieto prípadne zhodnotiť,
b)       zakazuje sa DSO vhadzovať do zberných nádob určených na zber KO,
c)       držitelia DSO sú povinní ich zhromažďovať vo vhodnom obale na stanovištiach zberných nádob, prípadne kontajnerov, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia,
d)       v prípade DSO väčšieho rozsahu (oprava omietky, oprava fasády, výmena škridle, výmena byt. Jadier, balkónových stien a pod.) je povinný jeho držiteľ zabezpečiť osobitne jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie na vlastné náklady.
 1. Systém zberu objemných odpadov:
a)       TECHNOTUR zabezpečí najmenej 2 x do roka rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na vhodných miestach na zneškodnenie objemných odpadov,
b)        TECHNOTUR zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informácie pre občanov o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov.
 1. Systém zberu a zneškodňovania odpadu zo žúmp a septikov:
a)       držiteľ odpadu, ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom žumpy alebo septiku, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov zo žumpy alebo septiku v súlade so všeobecne záväznými predpismi,
b)       prepravu kalov zabezpečuje oprávnená osoba.
 1. Systém zberu odpadov zo záhradkárskych osád, chatových oblastí a rekreácie:
a)       vlastníci alebo užívatelia záhrad a chát sú povinní nekompostovateľné zložky odpadu ukladať do vhodných obalov a tieto po pristavení kontajnera doňho uložiť,
b)       TECHNOTUR zabezpečí sezónny vývoz odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.
 1. Systém zberu BRO
a)       držiteľ odpadu z údržby zelene na svojom pozemku bude biologicky rozložiteľný odpad zhodnocovať kompostovaním alebo energeticky zhodnocovať (vykurovaním) alebo odvozom tohto odpadu prostredníctvom oprávnenej organizácie k jeho ďalšiemu zhodnoteniu na vlastné náklady, alebo samostatným odvozom do strediska dotrieďovania odpadu (areál bývalej tehelne).
b)       vývoz odpadu z údržby verejnej zelene (parkov a cintorínov) zabezpečí TECHNOTUR.
 
  
§ 7
POVINNOSTI DRŽITEĽA STARÉHO VOZIDLA
 
Povinnosti držiteľa starého vozidla sú upravené v zákone o odpadoch3/ v znení neskorších predpisov.
 
 
§ 8
MIESTNY POPLATOK ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV
 
 
 1. Náklady na činnosti nakladania s KO a DSO hradí mesto z miestneho poplatku podľa samostatného VZN5/ okrem prípadov uvádzaných v zákone o odpadoch.
 
§ 9
 POSOBNOSŤ MESTA VO VECIACH ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
 
 
Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a/ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (podľa zákona o odpadoch3/),
b/ poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta,
c/ dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k projektu stavby a spôsobu nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou DSO.
 
 
§10
PRIESTUPKY A POKUTY
 
1.       Priestupku sa dopustí ten, kto:
a)      zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch3/ a s týmto VZN,
b)      uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené ( podľa zákona o odpadoch3/),
c)      nesplní oznamovaciu povinnosť podľa §4 ods. tohto VZN ( a podľa zákona o odpadoch3/)
d)      neposkytne mestom požadované údaje podľa §5 ods.6 tohto VZN (a podľa zákona o odpadoch3/).
2.       Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do výšky 5000,- Sk
3.       Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva mesto a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.
4.       Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov ak zákon neustanovuje inak.
5.       Primátor mesta môže uložiť podľa zákona o obecnom zriadení6/ v znení neskorších predpisov právnickej osobe pokutu do výšky 200 000,- Sk ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom rozpočtu mesta.
6.       Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa primátor mesta dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods. 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty . Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
 
 
§11
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
 
1.       Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú pracovníci mestskej polície, hlavný kontrolór, poslanci mestského zastupiteľstva, pracovníci mestského úradu a každý občan mesta.
2.       Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN ruší sa účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia MsZ Stará Turá č. 4/2001 – Nar. v znení VZN č. 3/2004 – Nar.
3.       Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 24. 2. 2006 a nadobúda účinnosť pätnástim dňom od zverejnenia.
 
 
 
 
 Ing. Ján Kišš
primátor mesta
 
                                                                
 
1/ Napr. zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z.z.o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
2/ Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 284/2001 o vykonaní niektorých ustanovení o odpadoch 
3/ Zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch 
4/ VZN č. 2/1996 – Nar. o separovanom zbere komunálneho odpadu 
5/ VZN č. 5/2001 – Nar. o miestnych poplatkoch
 6/ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 26.2.2006 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies