Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatnéVšeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 14/2006 O POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM ZNEČISŤOVANIA (neplatné) 27.10.2006
VZN č. 13/2006 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 20.10.2006
VZN č. 12/2006 O podmienkach usmerňovania ek. činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta (neplatné) 25.08.2006
VZN č. 11/2006 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 30.06.2006
VZN č. 10/2006 O podmienkach usmerňovania ek. činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta (neplatné) 29.04.2006
VZN č. 9/2006 O podmienkach prideľovania bytov určených na nájom, postavených s podporou štátu 22 bj (neplatné) 28.04.2006
VZN č. 8/2006 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta (neplatné) 03.03.2006
VZN č. 7/2006 O podmienkach usmerňovania ekonomických činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta (neplatné) 02.03.2006
VZN č. 6/2006 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné) 01.03.2006
VZN č. 5/2006 Postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Stará Turá ... (neplatné) 28.02.2006
VZN č. 4/2006 O vytváraní zdravého životného prostredia a o zeleni na území mesta Stará Turá (zrušené) 27.02.2006
VZN č. 3/2006 o Nakladaní s odpadmi (neplatné) 26.02.2006
VZN č. 2/2006 O miestnych daniach (neplatné) 25.02.2006
VZN č. 1/2006 O symboloch mesta Stará Turá a ich používaní (neplatné) 24.02.2006
VZN č.10/2005 Povodňový plán záchranných prác mesta Stará Turá (neplatné) 15.12.2005
VZN č. 9/2005 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá (neplatné) 01.12.2005
VZN č. 7/2005 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta (neplatné) 29.11.2005
VZN č. 6/2005 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 29.10.2005
VZN č. 5/2005 O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda (neplatné) 28.10.2005
VZN č. 4/2005 Poriadok pre pohrebiská a prevádzkový poriadok Domu smútku Stará Turá (neplatné) 24.06.2005
Nastavenia cookies