Samospráva

VZN č. 1/2007 Štatút mesta Stará Turá (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva
Stará Turá č. 1/2007-Nar.
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2002-Nar. Štatút mesta Stará Turá
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 22.02.2007 uznesením č.35-II/2007 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2002-Nar. Štatút mesta Stará Turá nasledovne:
 
§1
 
     1. V ust. § 20 sa ruší text ods. 1 a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
 
„1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy. Zloženie a úlohy komisií sú stanovené v Rokovacom poriadku komisií MsZ, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.“
 
2. V ust. § 20 sa ruší text ods. 3 a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
 
„3. Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) zriaďuje tieto stále komisie:
 
a) Komisia MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta
b) Komisia MsZ pre sociálne veci a bývanie
c) Komisia MsZ pre školstvo a kultúru
d) Komisia MsZ pre mládež a šport
e) Komisia MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít
f) Komisia MsZ pre životné prostredie
g)   Komisia MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu
h) Komisia MsZ pre nezlučiteľnosť funkcií
i) Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ).
 
3. V ust. § 20 sa ruší text ods. 4.
     (Pozn.: Počet zasadaní komisie je upravený v čl. 7 Rokovacieho poriadku)
 
4. V ust. § 20 sa ruší text odseku 7.
     (Pozn.: Organizácia práce je upravená v Rokovacom poriadku komisie).
 
5. V § 20 sa primerane upraví poradové číslovanie jednotlivých odsekov (1 až 6).
 
 
§ 2
Záverečné ustanovenie
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva Stará Turá č. 35-II/2007, zverejnené na úradnej tabuli dňa 23.2.2007 a nadobúda účinnosť dňa 16.3.2007.
 
 
V Starej Turej, dňa 22.2.2007
 
 
 
 
Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 22.2.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies