Samospráva

VZN č. 7/2007 Úhrada za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby (neplatné)

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 7/2007- Nar.

ktorým sa mení VZN č. 1/2004 - Nar. Úhrada za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby § 5 Výška úhrady za opatrovateľskú službu

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 23.8.2007 uznesením č. 30 - VI/2007 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade so Zákonom o obecnom zriadení č.369/1990 v znení neskorších predpisov, ktorým sa menía dopĺňa VZN č.1/2004 - Nar. nasledovne:

 

V § 5 sa ruší text a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

1. Nevyhnutné životné úkony:

a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri
vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri presune na vozík                                                    15 Sk/hod.
z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri požití WC , podávanie
liekov, polohovanie

b/ kúpanie vrátane umytia vlasov                                                                              20 Sk/úkon

c/ donáška obeda, dovoz obeda, pomoc pri podávaní jedla                                         10 Sk/úkon

d/ dohľad                                                                                                                15 Sk /hod.

 

2. Nevyhnutné práce v domácnosti:

a/ donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody ,                                         15 Sk/úkon
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie

b/ nákup a ďaľšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou
domácnosti                                                                                                                20 Sk/úkon

c/ práce spojené s údržbou domácnosti                                                                       50 Sk/hod.

d/ príprava a varenie raňajok, obeda, príp. večere                                                      20 Sk/úkon

e/ pranie a žehlenie bielizne                                                                                           10 Sk/kg

 

3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím:

a/ sprievod na kultúrne podujatia, vybavenie úradných záležitostí,
sprievod k lekárovi v rámci mesta                                                                                 20 Sk/úkon

 

 

Stará Turá, 23.8.2007

Ing.Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 27.8.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies