Samospráva

VZN č. 5/2007 O dezinsekcii a deratizácii na území mesta Stará Turá (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
Stará Turá č. 5 /2007-Nar.
o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Stará Turá.

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 23.8. 2007 uznesením 28-VI/2007 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s ustanovením § 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 36, ods.1, písm. a) zák.č.126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

§ 1

1. Dezinfekcia a ničenie živočíšnych škodcov - dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy.

2. Na ničenie choroboplodných zárodkov sa vykonáva dezinfekcia, na ničenie epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov dezinsekcia a na ničenie epidemiologicky závažných hlodavcov a iných živočíchov deratizácia.

3. Na ochranu zdravia ľudí pred vznikom a šírením prenosných ochorení sa nariaďuje vykonanie celoplošnej deratizácie na celom území mesta Stará Turá v čase určenom primátorom mesta a podľa pokynov primátora mesta.

 

§ 2

1. Dezinsekciu a deratizáciu podľa predchádzajúceho paragrafu vykonávajú oprávnené osoby v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu 1).

2. Dezinsekciu a deratizáciu je povinná zabezpečiť každá fyzická a právnická osoba, ktorá v zmysle platných právnych predpisov vlastní, užíva alebo spravuje nehnuteľnosti na území mesta Stará Turá k dátumu určeného rozhodnutím primátora mesta, v stanovenom termíne podľa § 3 tohto nariadenia.

 

§ 3

1. O čase a rozsahu opatrení podľa § 1 tohto nariadenia rozhoduje v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení primátor mesta.

2. Každá právnická osoba, ktorá vlastní, užíva alebo spravuje nehnuteľnosti na území mesta Stará Turá je povinná do 10 dní od vykonania deratizácie zaslať na Mestský úrad v Starej Turej, odd. výstavby, územného plánovania a životného prostredia potvrdenie o realizácii deratizácie v týchto objektoch.

3. Úhrady za deratizáciu je povinný znášať vlastník objektu, v ktorom boli položené návnady.

4. Vlastníci, užívatelia alebo správcovia domov a iných objektov sú povinní umožniť vstup pracovníkom vykonávajúcim deratizáciu do nimi užívaných alebo spravovaných objektov.

5. Pracovníci, ktorí vykonávajú deratizáciu, sú povinní poučiť vlastníkov, užívateľov a správcov objektov o ochrane pred škodlivými účinkami deratizačných prostriedkov na zdravie ľudí alebo zvierat. Vlastníci, užívatelia a správcovia objektov sú povinní tieto pokyny dodržiavať.

6. Deratizáciu v objektoch mesta Stará Turá, ktoré má v nájomnom vzťahu spoločnosť Technotur s.r.o. Stará Turá, riadi a koordinuje spoločnosť Technotur s.r.o. Stará Turá.

7. Hlavným koordinátorom deratizácie v územnom obvode mesta Stará Turá je Mestský úrad Stará Turá, oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

 

§ 4

1. Porušenie povinnosti podľa tohto nariadenia je priestupkom na úseku správy podľa zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Primátor môže v súlade s § 13 ods.9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu za porušenie ustanovení tohto nariadenia až do výšky 200 000 Sk. Úrad verejného zdravotníctva môže v súlade s § 56 ods.1 písm. b), zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia uložiť za nevykonanie regulácie živočíšnych škodcov podľa tohto nariadenia pokutu do 50 000 Sk a v blokovom konaní do 3 000 Sk.

§ 5

1. Na vydanie rozhodnutia o čase a rozsahu opatrení podľa § 2 a 3 tohto nariadenia sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

2. Toto nariadenie bolo schválené na Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej dňa 23.8. 2007.

3. Bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Stará Turá dňa 24.8.2007 a nadobúda účinnosť dňa 8.9. 2007.

 

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

 

1) § 9, ods. 5, písm. a) a písm. b) zák. č. 126/2006 Z. z.

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 25.8.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies