Samospráva

VZN č. 12/2007 O miestnych daniach (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č.12/2007- Nar.
o miestnych daniach

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007 uznesením č. 9-IX/2007 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§ 1

Mesto Stará Turá /ďalej len mesto/ vyberá nasledovné miestne dane
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie


§ 2
Daň za psa

1. Predmetom dane za psa je pes straší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

2. Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4. Základom dane je počet psov.

5. Sadzba dane
a) v miestnych častiach v rodinnom dome 100 Sk/rok
b) v meste v rodinnom dome 200 Sk/rok
c) v bytovom dome 1 000 Sk/rok
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

6. Vznik a zánik daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa bodu 1, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

7. Oznamovacia povinnosť a platenie dane.
a) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti . správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.
b) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
c) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa bodu 6, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré daň bola zaplatená.

8. Každý pes starší ako 6 mesiacov musí byť označený počas vodenia mimo chovateľského priestoru známkou umiestnenou na obojku. Známku si majiteľ psa prevezme pri prihlasovaní psa do evidencie v mestskom úrade u povereného pracovníka ekonomického oddelenia. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, stratu alebo zničenie známky je držiteľ psa povinný nahlásiť do 30 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil, oznámiť na mestský úrad, kde mu bude vydaná nová známka za úhradu 20 Sk.

9. Zníženie dane za psa.
Mesto môže poskytnúť úľavu na dani za 1 psa pre občanov, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí ( ďalej len ZŤP) a občanom zdravotne ťažko postihnutým so sprievodcom
(ďalej len ZŤPS) vo výške 100 %. O úľavu je potrebné písomne požiadať s doloženou fotokópiu preukazu ZŤP a ZŤPS.

 

§ 3
Daň za užívanie verejného priestranstva

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Stará Turá.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 .
6. Sadzba dane:
Daň sa platí za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň :
- za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb - 5 Sk/m2/deň
- za umiestnenie predajného zariadenia - 10 Sk/m2/deň
- za využívanie verejného priestranstva pri reštauráciách, cukrárňach a zariadeniach podobného charakteru - 2 Sk/m2/deň
- za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska - 1,50 Sk/m2/deň
- za trvalé parkovanie vraku motorového vozidla mimo stráženého parkoviska 10 Sk/m2/deň
- za umiestnenie skládky stavebného materiálu trvajúcej viac ako jeden deň - 10 Sk/m2/deň
- za umiestnenie skládky odpadu - 5 Sk/m2/deň
- za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu dlhšiu ako 3 dní - 5 Sk/m2/deň
- za umiestnenie stavebného, výrobného, spracovateľského zariadenia na verejnom priestranstve fyzickými a právnickými osobami - 6 Sk/m2/deň
- za umiestnenie cirkusu, lunaparku alebo inej zábavnej atrakcie - 10 Sk/m2/deň
- za dočasné umiestnenie škrupinovej garáže, maringotky a pod. - 2 Sk/m2/deň
- za umiestnenie prenosných reklamných zariadení - 5 Sk/m2/deň
- za rozkopanie miestnej komunikácie a zelene - 10 Sk/m2/deň
- za reklamné akcie - 100 Sk/m2/deň

7. Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

8. Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

9. Splatnosť dane.
Správca dane daň vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

10. Oslobodenie od dane.
- daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely
- od dane za trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste mimo stráženého parkoviska sú oslobodení držitelia ZŤP a ZŤPS, ktorých zdravotne telesné postihnutie vyžaduje osobitné používanie motorového vozidla


§ 4
Daň za ubytovanie

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

3. Základ dane je počet prenocovaní.

4. Daň neplatí:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤPS ( zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok
b) osoba, ktorej sa poskytuje rekondičný pobyt podľa osobitných predpisov,
c) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu, nachádzajúceho sa v meste, jeho manželka (manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti,
d) osoba do 18 rokov veku, osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo dôchodok za výsluhu rokov, osoba na ktorú patria prídavky na deti (výchovné).

5. Daň v stanovenej výške pre mesto vyberá a ručí za ňu fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie. Táto osoba je platiteľom dane. Platiteľ dane je povinný
viesť knihu ubytovaných hostí alebo spracovanú evidenciu, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a) meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu,
c) deň príchodu a odchodu ubytovaného,
d) dôvod neplatenia dane v prípade, že ide o osobu podľa §4 ods. 4

6. Údaje uvedené v ods. 5 je platiteľ povinný zapisovať v deň ubytovania sa hosťa okrem údaju o dni odchodu ubytovaného. Zároveň vystaví ubytovanému potvrdenku o úhrade
dane za ubytovanie. Potvrdenky je platiteľ povinný vyzdvihnúť v potrebnom množstve na ekonomickom oddelení mestského úradu. Ukončenie pobytu hosťa je platiteľ povinný
predpísanej evidencii vyznačiť hneď po odchode hosťa.

7. Platiteľ je povinný predkladať mesačne vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie do 15.dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac a zároveň v tej istej lehote odviesť daň na účet mesta.

8. Sadzba dane je 10 Sk za osobu/prenocovanie.

 

§ 5
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

2. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú zamestnanci mestskej polície, hlavný kontrolór mesta a zamestnanci v súlade s vymedzenými kompetenciami v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

 

§ 6
Účinnosť nariadenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN ruší sa účinnosť všeobecne záväzného nariadenia MsZ Stará Turá č.16/2004 - Nar. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 28.11.2007 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.

V Starej Turej, dňa 28.11.2007

 

 

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.12.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies