Samospráva

VZN č. 9/2007 O meraní rýchlosti vozidiel Mestskou políciou Stará Turá na území mesta Stará Turá (neplatné)

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
č. 9 /2007- Nar.
o meraní rýchlosti vozidiel Mestskou políciou Stará Turá na území mesta Stará Turá

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov sa dňa 25.10. 2007 uznesením č. 25 - VII/ 2007 trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje využívanie merača rýchlosti Mestskou políciou Stará Turá na území mesta Stará Turá a zároveň v súlade s ustanovením § 4 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov určuje ako technický prostriedok Mestskej polícii Stará Turá merač rýchlosti.

§ 2
Základné pojmy

1. Cestný merač rýchlosti je homologizované zariadenie schválené príslušnými predpismi.
2. Záznamové dokumentačné zariadenie je zariadenie, ktoré je súčasťou meracieho zariadenia rýchlosti a je určené na zdokumentovanie priestupku na záznamové médium tak, aby nebolo možné so záznamom manipulovať.
3. Oprávnená osoba je príslušník Mestskej polície Stará Turá, zaškolený k používaniu cestného merača rýchlosti.

§ 3
Účel použitia

1. Cestný merač rýchlosti je možné oprávnenou osobou použiť na zistenie a zdokumentovanie priestupkov v doprave, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami.
2. Záznamové zariadenie merača rýchlosti je možné využiť i na zdokumentovanie iného protiprávneho konania.

  § 4
Sankcie

Príslušník Mestskej polície Stará Turá pri výkone služby môže udeliť pri zistení priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchaného neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, blokovú pokutu do výšky 2 000,- Sk v súlade s § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

 

§ 5
Záverečné ustanovenie

1. Toto nariadenie bolo schválené na Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej dňa 25.10. 2007.
2. Bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Stará Turá dňa 26.10.2007 a nadobúda účinnosť dňa 10.11. 2007.

 

 

V Starej Turej 25. 10. 2007

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 29.10.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies