Samospráva

VZN č. 3/2007 O miestnych daniach (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie mestského zastupiteľstva StaráTurá
č. 3/2007 - Nar. o miestnych daniach
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 22.2.2007  schválilo trojpätinovou  väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré mení Všeobecne záväzné nariadenie č.16/2004 – Nar. o miestnych daniach.
 
§ 1
 
          V prílohe Všeobecne záväzného nariadenia č.16/2004 – Nar. o miestnych daniach sa vypúšťa bod 6) Verejné priestranstvá využívané ako skládky materiálu (dreva).
 
§ 2
Záverečné ustanovenie
  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od schválenia Mestským zastupiteľstvom Stará Turá.
  2. Bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 37-II/2007 zo dňa 22.2.2007 a na úradnej tabuli bolo zverejnené 23.2.2007.
 
 
 
 
V Starej Turej,                                                                        
Dňa 8.2.2007                                                                              
 
Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.2.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies