Samospráva

VZN č. 11/2007 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá

Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2007-Nar.
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá

Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá podľa § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 odsek 2 a odsek 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
§ 1
Účel VZN

Účelom tohto VZN je v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanoviť podmienky pre poskytovanie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta.

 

DRUHÁ ČASŤ
§ 2
Všeobecné ustanovenia

1. Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta. Mesto môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území .
2. Právnickej osobe neuvedenej v odseku 1 a fyzickej osobe - podnikateľovi (ďalej len žiadateľ), ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta môže mesto poskytnúť dotáciu za podmienok ustanovených týmto VZN len na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods.2 zákona č.213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods.3 zákona č.34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
3. V rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 1 a 2 rozpočtujú na konkrétny účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta.
4. Finančnú čiastku určenú na dotácie podľa odseku 1, 2 schvaľuje mestské zastupiteľstvo v rozpočte mesta na príslušný rok.
5. Základnou podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky.


§ 3
Účelové určenie dotácií


1. Účelom poskytovania dotácií je najmä zvyšovať a podporovať iniciatívu a aktivitu žiadateľov zameraných na činnosť v prospech obyvateľov mesta a rozvoj mesta.
2. Dotácie sa poskytujú zásadne na princípe účelovosti použitia finančných prostriedkov a za podmienky maximálnej hospodárnosti a efektívnosti použitia.
3. Účelové dotácie možno poskytnúť najmä na podporu aktivít v nasledovných oblastiach:
a) umelecká tvorba a kultúrne aktivity,
b) šport a telesná kultúra, voľnočasové aktivity detí a mládeže,
c) školstvo, výchova a vzdelávanie,
d) charitatívna činnosť,
e) zdravotnícka starostlivosť a zdravotne postihnutí,
f) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
g) ekológia a ochrana životného prostredia,
h) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
ch) pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

 

§ 4
Všeobecné podmienky o poskytnutí dotácií

1. Dotácie môžu byť poskytované žiadateľom len na základe písomnej žiadosti a za predpokladu, že ku dňu podania žiadosti o poskytnutí dotácie majú vyrovnané záväzky voči mestu.
2. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nemá žiadateľ právny nárok.
3. Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
4. O poskytnutie dotácie je možné požiadať do 30.9. príslušného roka.

 

§ 5
Žiadosť

1. Žiadosť musí obsahovať:
a/ označenie žiadateľa - názov organizácie, u fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a kontaktnú adresu štatutárneho zástupcu, č. telefónu, doklad o pridelení IČO,
b/ miesto a dátum realizácie akcie na ktorú sa poskytuje dotácia, alebo účel použitia,
c/ bankové spoojenie žiadateľa,
d/ požadovanú výšku finančných prostriedkov,
e/ forma prezentácie mesta pri poskytnutí dotácie ( napr. oznamom v príslušných miestnych resp. regionálnych novinách ),
f/ doklady preukazujúce oprávnenosť osoby, uvedenej ako štatutár, konať v mene žiadateľa,
g/ podpis žiadateľa.
2. Mesto je oprávnené z vlastnej iniciatívy preverovať skutočnosti uvedené v žiadosti, ako aj ostatné skutočnosti potrebné pre poskytnutie dotácie.

 

§ 6
Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti


Žiadosti o dotácie v rámci schváleného rozpočtu prerokováva a schvaľuje komisia v zložení: zástupca primátora mesta, prednosta mestského úradu a vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu.

 

§ 7
Zúčtovanie poskytnutých dotácií

1. Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný predložiť mestu vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
2. Ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie je povinný vykonať žiadateľ písomne na základe účtovných dokladov ( doloží fotokópie uhradených faktúr, s tým súvisiace bankové výpisy a fotokópie pokladničných výdavkových dokladov ).
3. Žiadateľovi, ktorý nepredloží vyúčtovanie dotácie v termíne stanovenom v tomto VZN bude doručená výzva k splneniu povinnosti do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak vyúčtovanie nebude doručené v stanovenom termíne alebo žiadateľ použije dotáciu na iný účel ako bolo žiadané a poskytnuté, je povinný dotáciu vrátiť na účet mesta najneskôr do 30 dní po termíne stanovenom k vyúčtovaniu.

 

TRETIA ČASŤ
§ 8
Oblasti pre rozhodovanie o pridelení finančných prostriedkov sú najmä:

1. Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, tvorba, rozvoj a prezentácia duchovných
a kultúrnych hodnôt .
2. Šport a telesná kultúra, voľno časové aktivity detí a mládeže.
3. Rozvoj školstva, výchovy a vzdelávania.
4. Charitatívna činnosť:
a/ dotácie zamerané na podporu aktivít na humanitárnu a charitatívnu činnosť voči obyvateľom mesta,
b/ zvlášť zdôvodnená dotácia na podporu aktivít humanitárneho charakteru presahujúca rámec mesta,
c/ priame humanitárne a charitatívne aktivity mesta /deti nezamestnaných, deti v detských domovoch, občania mesta Stará Turá v domovoch dôchodcov a podobne/,
d/ pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
5. Zdravotnícka starostlivosť a zdravotne postihnutí (zdravotne ťažko postihnutí občania mesta Stará Turá organizovaní v združeniach).
6. Ekológia, životné prostredie.


§ 9
Záverečné ustanovenia

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2005 - Nar. a Všeobecne záväzné nariadenie č.16/2006 - Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 28.11.2007, schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 8 - IX/2007.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2008.

 

Ing. Anna Halinárová
Primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.12.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies