Samospráva

VZN č. 8/2007 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné)

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stará Turá
č. 8/2007-Nar.
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších nariadení

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona č. 115 / 2000 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 178 /1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455 / 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310 / 1999 Z.z. sa dňa 25.10.2007 uznesením č. 24-VII/ 2007 trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

 

§ 1

Text § 3 ods. 4 písm. a.) VZN č. 5/1998 -Nar. v znení VZN č. 4/1999-Nar., VZN č. 7/1999-Nar., VZN č. 4/2000 - Nar., VZN č. 5/2000 - Nar., VZN č. 2/2001 - Nar., VZN č. 3/2001 - Nar., VZN č. 4/2002 - Nar., VZN č. 8/2002 - Nar., VZN č. 3/2003 - Nar., VZN č. 8/2003 - Nar., 7/2004 - Nar., 14/2004 - Nar., VZN č. 3/2005 - Nar., VZN č. 6/2005 - Nar. a VZN č. 11/2006-Nar. a 4/2007-Nar. sa mení nasledovne:

Terminy konania príležitostných trhov v období od 1.1.2008 do 30.6.2008 sa na Mestskom trhovisku v Starej Turej stanovujú nasledovne:

I. staroturiansky trh v dňoch: 18.-19.1.2008
II. staroturiansky trh v dňoch: 14.-16.2.2008
III. staroturiansky trh v dňoch: 12.-15.3.2008
● Veľkonočný trh dňa: 14.3.2008
IV. staroturiansky trh v dńoch: 16.-19.4.2008
V. staroturiansky trh v dňoch: 15.-17.5.2008
●Staroturiansky jarmok v dňoch: 13.-15.6.2008

 

§ 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 26.10.2007 a nadobúda účinnosť dňa 9.11.2007.

V Starej Turej dňa 26.10.2007

 

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 26.10.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies