Samospráva

VZN č. 2/2007 O poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2007-Nar.
o poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa


 
Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá podľa § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov  na tomto všeobecne záväznom nariadení.
 
§ 1
Úvodné ustanovenia
 
1.Finančná podpora pre každé narodené dieťa s trvalým pobytom v meste Stará Turá (ďalej len podpora) sa poskytuje rodičom, alebo osobe, ktorej bolo dieťa po narodení zverené do pestúnskej starostlivosti, za podmienok ustanovených v tomto nariadení.
2.Táto finančná podpora je dobrovoľná jednorázová sociálna pomoc rodinám ako jeden z produktov sociálneho programu mesta Stará Turá vo výške 3 000 Sk (slovom tritisíc Sk).
3.Výšku podpory môže Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej každý rok prehodnotiť v súvislosti s rozpočtovými možnosťami mesta.
4.Finančná podpora je nenárokovateľná.
5.O finančnú podporu, ktorá je určená na pokrytie časti nákladov vznikajúcich rodičom, alebo osobe, ktorej bolo dieťa po narodení zverené do pestúnskej starostlivosti, narodením dieťaťa a súvisiacich so starostlivosťou o neho je potrebné požiadať.
 
§ 2
Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory
1.Žiadateľmi o finančnú podporu môžu byť:
   a) v prípade úplnej rodiny:
       - obaja rodičia dieťaťa,
       - matka dieťaťa, alebo otec dieťaťa, ak sa preukážu objektívne skutočnosti znemožňujúce požiadať o finančnú podporu oboma rodičmi ,
   b) v prípade neúplnej rodiny:
       - rodič, ktorý má dieťa v opatere,
       - osoba, ktorej bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti.
2.Žiadateľ a dieťa musia byť obyvateľmi mesta Stará Turá v zmysle § 3 ods.1 zákona o obecnom zriadení (obyvateľom je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt), a teda musia mať trvalý pobyt v meste Stará Turá.
3.Žiadateľ musí o finančnú podporu požiadať najneskôr do 30 dní odo dňa narodenia dieťaťa . V opodstatnených prípadoch (napr. súdne konanie vo veci starostlivosti o dieťa) môže žiadateľ požiadať o poskytnutie finančnej podpory aj po stanovenom termíne, najneskôr však do 1 roka od narodenia dieťaťa za podmienky, že spĺňa kritériá podľa § 3 tohto VZN, a že VZN rozhodnutím mestského zastupiteľstva nestratili platnosť. Opodstatnenosť jednotlivých prípadov posúdi sociálne oddelenie mestského úradu.
4.Žiadosť je potrebné doručiť na Mestský úrad v Starej Turej.
5.O priznaní resp. nepriznaní finančnej podpory bude žiadateľ písomne vyrozumený formou rozhodnutia. O opravnom prostriedku k rozhodnutiu je oprávnené rozhodnúť Mestské zastupiteľstvo Stará Turá.
 
§ 3
Podmienky priznania finančnej podpory
1.Podmienky priznania finančnej podpory sú nasledovné:
   a) Žiadateľ požiadal o finančnú podporu v zmysle § 2 tohto VZN.
   b) Dieťa žiadateľa má v meste Stará Turá trvalý pobyt (je obyvateľom mesta).
   c) Žiadateľ je obyvateľom mesta Stará Turá a má v meste Stará Turá trvalý pobyt.
   d) Žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti žiadny záväzok voči mestu po lehote splatnosti alebo po lehote plnenia.
   e) Žiadateľ si riadne plní povinnosti rodiča voči svojim deťom, stará sa o svoje deti a nezanedbáva starostlivosť o ne (napr. žiadateľovi nebolo žiadne z jeho detí odobraté súdom do ústavnej starostlivosti, alebo dieťa nezanedbáva povinnú školskú dochádzku a pod.). Táto podmienka sa vzťahuje na žiadateľov, ktorí už deti majú.
   f) Na každé narodené dieťa môže byť finančná podpora priznaná iba raz.
2.Správu agendy poskytovania finančnej podpory zabezpečuje Mestský úrad v Starej Turej a jeho jednotlivé odborné útvary v rámci svojich kompetencií.
 
§ 4
Vyplatenie finančnej podpory
1.O priznaní finančnej podpory vydá mesto rozhodnutie, ktoré je zároveň podkladom pre vyplatenie tejto podpory.
2.Finančná podpora bude žiadateľovi vyplatená na bankový účet, ktorý žiadateľ uvedie v žiadosti, alebo  v hotovosti z pokladnice mestského úradu.
 
§ 5
Záverečné ustanovenia
1.Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od schválenia Mestským zastupiteľstvom Stará Turá a týka sa   všetkých detí, ktoré sa narodili po1.1.2007.
2.Toto VZN bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 36 – II/2007 zo dňa 22.2.2007  a bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 23.2.2007.
 
 
  
V Starej Turej,                                                                      
Dňa 8.2.2007 
                                                                           
Ing. Anna Halinárová 
primátorka mesta
 
 


 
 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 23.2.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies