Samospráva

VZN č. 1/2006 O symboloch mesta Stará Turá a ich používaní (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá
č.1/2006-Nar.
O symboloch mesta Stará Turá a ich používaní
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 23.2. 2006, uznesením č. 20-XXVI/2006 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6, § 1b a § 22 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 28 všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002 – Nar. Štatút mesta Stará Turá.
 
§ 1
ÚČEL NARIADENIA
 
 
            Všeobecne záväzné nariadenie deklaruje a upravuje spôsob používania symbolov mesta Stará Turá, subjekty oprávnené k ich používaniu, udelovanie čestného občianstva mesta, udelovanie ceny primátora, čestných pôct a používanie mestských insignií.
§ 2
SYMOLY MESTA STARÁ TURÁ
 
1)     Symboly mesta Stará Turá, ktorými sú mestský erb, mestská pečať, mestské insignie, zástava mesta a znelka mesta, možno vyobrazovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto nariadením.
2)     Za zaobchádzanie so symbolmi mesta a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil, alebo používa.
3)     Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom riadnom zasadnutí v súlade s § 24 ods.1 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, schválilo uznesením č. 35-XI/1992 zo dňa 12.3. 1992 farby mesta a mestskú zástavu. Mestský erb bol schválený uznesením Rady MsNV Stará Turá, zo dňa 20.12.1988. Symboly mesta boli na návrh mesta zapísané do Heraldického registra Slovenskej republiky.
 
 
ERB MESTA STARÁ TURÁ
§ 3
Vyobrazenie erbu mesta Stará Turá
 
1)     Erb mesta Stará Turá (ďalej len erb mesta) tvorí v bielom štíte na zelenom trojvrší čierny tur. Kopytá a rohy tura sú žltej farby. Pred trojvŕším je žltá lipová ratolesť s tromi listami.
2)     Erb mesta sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné, alebo vhodné možno od farebného vyobrazenia upustiť.
3)     Bielu farbu štítu a žltú farbu lipovej ratolesti, kopýt tura a jeho rohy možno nahradiť pri jeho farebnom vyobrazení striebornou a zlatou farbou.
4)     Za erb mesta sa považuje aj jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z dreva či iného materiálu, ak svojim zobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu mesta.
 
§ 4
Používanie erbu mesta
 
1)     Erb mesta používajú:
a)     Primátor mesta Stará Turá a jeho zástupca,
b)     Mestský úrad Stará Turá, ( MsÚ ),
c)      Mestská polícia Stará Turá, ( MsP ),
d)     Mestský hasičský zbor, ( MsHZ ),
e)     Mestské organizácie zriadené uznesením mestského zastupiteľstva,
 
2)     Erb mesta môžu na základe predchádzajúceho súhlasu použiť a používať na účel na ktorý bol súhlas vydaný aj Športové kluby mesta Stará Turá s právnou subjektivitou, ktoré reprezentujú mesto na oficiálnych športových podujatiach.
3)     Všetky ostatné fyzické a právnické osoby môžu používať erb mesta na základe udeleného súhlasu na účel na ktorý bol súhlas vydaný vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho významu ako erbu mesta Stará Turá.
4)     Erb mesta sa používa na označenie :
a)     budovy Mestského úradu a Mestskej polície, pokiaľ sú samostatné,
b)     zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva,
c)      úradná miestnosť primátora mesta,
d)     insignií mesta,
e)     ceny primátora mesta, medailí a plakiet mesta,
f)        listín, pečatí a úradných pečiatok
g)     úradných preukazov vydávaných pracovníkom mesta.
 
§ 5
Používanie erbu mesta na budovách
 
1)     Erb mesta sa používa na vonkajšie označenie budov Mestského úradu a Mestkej polície. Možno ho použiť na vonkajšie označenie budovy Mestského hasičského zboru, budov právnických osôb zriadených mestom.
Umiestnenie erbu:
a)     ak má v budove sídlo viac orgánov, alebo organizácií mesta oprávnených používať jeho erb, označuje sa budova len jeho jedným vyobrazením,
b)     ak orgány mesta sídlia vo viacerých budovách, označuje sa ním len hlavná budova,
c)     erb mesta sa umiestňuje nad tabulou, na ktorej je umiestnený názov úradu, alebo organizácie oprávnenej ho používať, v odôvodnených prípadoch možno erb mesta vyobraziť na tabuli spolu s názvom,
d)     erb sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu,
e)     pri súčasnom použití štátneho znaku a erbu mesta sa erb umiestňuje z čelného pohľadu vpravo od štátneho znaku a vľavo od iného znaku,
2)     Erb mesta sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo jeho použitie dôstojné. Za označenie budovy erbom mesta a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník, správca, alebo nájomca budovy. Ak mesto nie je vlastníkom budovy v ktorej má sídlo organizácia mesta, zodpovedá táto za jeho údržbu a vlastník budovy je povinný strpieť umiestnenie erbu na budove.
 
§ 6
Používanie erbu mesta na listinách
 
1)     Erb mesta možno graficky zobraziť na úradnom hlavičkovom papieri používanom:
a)     primátorom mesta a jeho zástupcom,
b)     prednostom mestského úradu,
c)     pracovníkmi mestského úradu a mestskej polície, príp. mestského hasičského zboru,
d)     organizácie mesta zriadené uznesením mestského zastupiteľstva,
 
§ 7
Používanie erbu mesta na úradných pečiatkach
 
1)     Používanie úradnej pečiatky s erbom mesta na mestskom úrade upravuje Smernica primátora mesta1.
2)     Nápisová obdĺžniková pečiatka má erb vyobrazený na svojom začiatku a za ním nasleduje písomný text označujúci názov úradu, alebo organizácie, prípadne ich sídlo. Pri jej používaní sa postupuje podľa Smernice primátora mesta o používani pečiatok mesta1.
3)     Mestské organizácie zriadené uznesením mestského zastupiteľstva, používajú erb mesta na svojich pečiatkach v súlade s osobitnými právnymi predpismi a týmto nariadením.
 
 
 
§ 8
 
1)     Právo použiť a používať erb mesta je poctou. O právo použiť a používať erb mesta je povinná požiadať primátora mesta právnická i fyzická osoba (okrem subjektov uvedených v § 4 ods.1 tohoto nariadenia.
2)     Nepovolené a nesprávne použitie erbu mesta, nepovolené odchylky od ich záväzného vyobrazenia a jeho zneváženie (nedodržanie predpísaného umiestnenia, farebnosti, vynechanie predpísaného prvku, použitie znaku podobného erbu mesta, bude sankcionované v súlade s priestupkovým zákonom.
3)     Nikto nesmie brániť odstráneniu neoprávnene použitého erbu mesta.
4)     Žiadosť o povolenie použiť, alebo používať erb mesta musí okrem žiadateľových identifikačných údajov obsahovať i spôsob, miesto použitia erbu a lehotu jeho používania.
5)     Každá odchylka od schváleného erbu mesta musí byť vopred prerokovaná s pracovníkmi mestského úradu. Farebnosť a štruktúra sa musia vždy dodržať.
6)     Primátor mesta udelí žiadateľovi povolenie, alebo jeho žiadosť zamietne. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie, pretože ide o rozhodnutie najvyššieho výkonného orgánu mesta vo veci jeho erbu. Pri vydaní rozhodnutia sa nepoužijú ustanovenia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
7)     Povolenie môže byť jednorazové, alebo vydané s platnosťou na určitý časový úsek.
 
  VLAJKA MESTA STARÁ TURÁ
§ 9
Vyobrazenie vlajky mesta Stará Turá
 
1)       Vlajka mesta vychádza z farieb erbového znamenia a tvoria ju štyri pozdĺžne pruhy - čierny, žltý, zelený a biely, rovnakej šírky umiestnené pod sebou. Podľa zásad mestskej vlajkovej knihy je ukončená zástrihom siahajúcim do jednej tretiny listu vlajky. Pomer strán vlajky mesta je 2 : 3.
2)       Vlajka mesta sa môže používať aj ako zástava mesta.
 
§ 10
Použitie vlajky a zástavy mesta
 
1)       Mesto používa vlajku a zástavu mesta obvykle spoločne so štátnou vlajkou pri príležitosti štátnych sviatkov a dní významných pre štát. Mesto označuje vlajkou mesta budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta, zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora mesta.
2)       Organizácie mesta sú povinné v súlade s týmto nariadením označiť budovu v ktorej sídlia zástavou, alebo vlajkou mesta.
3)       Vlajkovú výzdobu mesta vykonáva Technotur Stará Turá. Výzvu na použitie vlajky mesta vydáva:
4)        
a)     vedúca prevádzkovo-technického úseku Technoturu Stará Turá, ak ide  o štátny sviatok, alebo výzvu ministerstva,
b)     Mestský úrad Stará Turá, ak ide o oficiálnu príležitosť miestneho významu,
 
5)       Ak sa pri výzdobe používa vlajka mesta i štátna vlajka Slovenskej republiky ich postavenie upravuje osobitný zákon2.
6)       Na vlajke mesta, ani na stožiari sa neumiestňuje nijaká ozdoba, nápis, vyobrazenia, stuhy a pod. Vlajka mesta sa môže používať iba čistá a nepoškodená.
7)       Vlajková výzdoba sa začína najneskôr o 1800 hod. dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a skončí sa najneskôr o 1000 hod. nasledujúceho dňa.
8)       Predchádzajúce ustanovenia týkajúce sa požitia vlajky mesta, týkajú sa aj zástavy mesta.
 

PEČAŤ MESTA

§ 11
 
1)     Pečať mesta je okrúhla. V jej strede je vyobrazený erb mesta, pričom pričom farby erbu môžu byť vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo erbu je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) MESTO STARÁ TURÁ. Priemer pečate mesta je 45 mm.
2)     Pečať mesta používa primátor mesta na originály listín majúci vzťah k mestu Stará Turá (ďakovné listy, udelenie čestného občianstva, iné významné skutočnosti miestneho významu písomne zachytené na pevnom podklade ) a v prípadoch, v ktorých je jej použitie obvyklé.
3)     Pečať mesta uschováva primátor mesta Stará Turá.
 
 
 

MESTSKÉ INSIGNIE

§ 12
 
 
1)      Mestské insignie može používať primátor mesta pri spoločenských vystúpeniach miestneho významu ako:
-         slávnostné prijatie a uvítanie významných osobností,
-         slávnostné prijatie a uvítanie zástupcov vlády Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, iných zástupcov štátnych orgánov, ako aj predstaviteľov zahraničných vládnych a regionálnych delegácií,
-         slávnostné prijatie a uvítanie zástupcov zahraničných zastupiteľských úradov,
-         slávnostné prijatie a uvítanie delegácií družobného mesta,
-         udelenie čestného občianstva mesta Stará Turá,
-         udelenie zlatých, strieborných a bronzových plakiet mesta Stará Turá,
-         uvítanie detí do života,
-         zlaté svadby,
-         rozlúčenie s materskou školou,
-         slávnostné prijatie 70 a 75 ročných jubilantov,
-         slávnostné prijatie najúspešnejších reprezentantov mesta Stará Turá,
-         slávnostné prijatie dlhoročných darcov krvi,
-         prijatie významných osobností mesta Stará Turá pri ich životnom jubileu,
2)      Mestské insignie uschováva primátor mesta Stará Turá.
 
 

ČESTNÉ OBČIANSTVO

§ 13
           
  1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom a dlhodobo zaslúžili o rozvoj nášho mesta a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov, ktorých pôsobenie v našom meste alebo v jeho prospech bolo citeľným prínosom v oblasti spoločenskej, kultúrnej, duchovnej, v oblasti spolunažívania jeho obyvateľov a pod. ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi výkonmi, či dielami v oblasti vedy a techniky, umenia, športu a pod. môže mestské zastupiteľstvo udeliť „Čestné občianstvo mesta Stará Turá“.
 
  1. Čestné občianstvo sa môže udeliť osobám s trvalým pobytom v Starej Turej a tiež žijúcim mimo mesta a aj cudzím štátnym príslušníkom.
 
  1. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor a ktorá sa signuje pečaťou mesta. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, resp. v niektorom svetovom jazyku.
 
  1. Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom. Čestný občan mesta sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do pamätnej knihy. Ak sa udeľuje čestné občianstvo in memoriam, listinu prevezmú dedičia pocteného.
 
  1. Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak sa dodatočne zistia skutočnosti, ktoré by bránili v udelení tejto pocty a v čase udelenia neboli známe, príp. z iných závažných morálnych a iných dôvodov nie je občan tejto pocty hodný.
 
  1. Čestné občianstvo je čestným osobným ocenením a jeho udelením nevzniká nárok na trvalý pobyt na území mesta   Stará Turá.
 
  1. Čestné občianstvo je možné udeliť občanovi len jedenkrát.
 
  1. Návrhy na udelenie čestného občianstva predkladá zástupca primátora mesta na posúdenie mestskému zastupiteľstvu. Návrh môže podať primátor mesta a jeho zástupca, poslanci MsZ, obyvatelia mesta s trvalým pobytom v meste, občianske    združenia, vedecké, umelecké a ekonomické inštitúcie pôsobiace na území mesta. V návrhu na udelenie čestného občianstva navrhovateľ uvedie meno a priezvisko navrhovanej osoby a odôvodnenie.
     
 

CENA PRIMÁTORA MESTA

§ 14
 
1.      Primátor mesta môže činnosť osôb, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju, propagácii a reprezentácii   mesta oceniť svojou cenou.
 
2.      Cenu primátora tvorí umelecké dielo s erbom mesta a nápisom „ Cena primátora mesta Stará Turá „ .
 
3.      Kandidátov na cenu vyberá primátor mesta. Cenu udeľuje primátor mesta slávnostným spôsobom. Nositeľ ceny primátora sa zapíše do pamätnej knihy.
 

 ČESTNÉ POCTY MESTA STARÁ TURÁ

§ 15
 
1.      Čestnými poctami sú záštita mesta Stará Turá a záštita primátora mesta Stará Turá.
 
2.      Mesto Stará Turá a primátor mesta Starej Turej udeľujú čestné pocty významným kultúrnym, vzdelávacím, športovým, charitatívnym a iným verejnoprospešným akciám, ktorých ciele sú v súlade so záujmami mesta, konaným predovšetkým na jeho území a majú regionálny, nadregionálny alebo medzinárodný charakter.
 
3.      Usporiadateľom akcií nad ktorými prevzalo záštitu mesto Stará Turá, alebo primátor mesta Stará Turá, môže byť po určenú dobu udelený súhlas k bezplatnému používaniu erbu mesta na propagačné a reprezentačné účely súvisiace s poriadanou akciou.
 
4.      Prevzatie záštity je čestnou poctou a nezakladá nárok na finančné ani iné hmotné výhody, pokiaľ nie je prís- lušným kompetentným orgánom rozhodnuté inak. O poskytnutí záštity mesta rozhoduje Rada mestského zastupiteľstva v Starej Turej uznesením o poskytnutí záštity primátora mesta rozhoduje primátor.
 
5.      Všetku evidenciu ocenení v tomto doplnku eviduje Organizačno-správne oddelenie Mestského úradu.
 
 

ZNELKA MESTA

§ 16
 
1)     Znelkou mesta Stará Turá je pieseň, ktorú schváli MsZ samostatným uznesením. Jej slová a notový záznam sa po schválení stanú súčasťou prílohy tohoto nariadenia.
2)     Znelka sa používa pri slávnostných príležitostiach a oficiálnych mestských podujatiach, pri oznamovaní termínu zasadania mestského zastupiteľstva v mestskom rozhlase a pri príležitosti slávnostného zasadania mestského zastupiteľstva.
 
 

LOGO MESTA

§ 17
 
            Mesto Stará Turá môže používať aj logo mesta (schválené mestským zastupiteľstvom samostatným uznesením) pri propagácii mesta v oblasti turizmu, cestovného ruchu a pod. Na použitie, alebo používanie loga mesta sa primerane použijú ustanovenia o používaní erbu mesta.
 
 
 

POPLATKY

§ 18
 
1) Žiadateľ, ktorý žiada o použitie erbu mesta, alebo loga mesta v súlade s týmto nariadením je povinný uhradiť za jeho použitie, alebo používanie nasledovný poplatok:
 
              Fyzické osoby:                                                   Právnické osoby:
    do 3 dní                      1000 Sk                                        2 000 Sk
    do 1 mesiaca              5 000 Sk                                      10 000 Sk
    do 1 roka                  20 000 Sk                                      40 000 Sk
    do 2 rokov                30 000 Sk                                      70 000 Sk
 
3)     Súhlas s použitím erbu alebo loga mesta podpisuje primátor mesta, ktorý môže v odôvodnených prípadoch výšku poplatku zmierniť, alebo celkom odpustiť.
 
 
 
 
 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 19
 
1)     Za zaobchádzanie s erbom mesta, zástavou mesta, mestkým pečatidlom, mestskými insigniami, znelkou a logom mesta zodpovedá ten, kto ich použil.
2)     Každý kto doteraz používal erb mesta je povinný dať jeho používanie do súladu s týmto nariadením do 30 dní id nadobudnutia jeho účinnosti.
3)     Všade v tomto nariadení kde je použité slovo „používaní“, sa myslí aj slovo „použítí“ (jednorázovom).
4)     Týmto nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1993 – Nar. o symboloch mesta Stará Turá a ich používaní v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2004 – Nar., a smernica primátora mesta zo dňa 23.6. 2000 o používaní insignií mesta.
5)     Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 24.2. 2006 a nadobúda účinnosť pätnástim dňom od jeho zverejnenia, t.j. 12.3. 2006.
 
 
 
V Starej Turej dňa 24.2. 2006
 
 
Ing. Ján K I Š Š 
primátor mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.2.2006 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies