Samospráva

VZN č. 2/2006 O miestnych daniach (neplatné)

Všeobecné záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Stará Turá č. 2/2006- Nar.,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2004 – Nar. o miestnych daniach
 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí 23.2.2006 uznesením č. 21-XXVI/2006 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov Všeobecné záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 
§ 1
 
V § 2 ods. 2 text znie:
Predmetom dane za psa nie je
a)     pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
b)     pes umiestnený v útulku zvierat,
c)      pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím
 
dopĺňa sa ods. 7.
Mesto môže poskytnúť úľavu na dani za psa pre občanov, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí /ďalej len ZŤP/a občanom zdravotne ťažko postihnutým so sprievodcom /ďalej len ZŤPS/ vo výške 100 %. O úľavu je potrebé požiadať s doloženým preukazom ZŤP a ZŤPS.
 
 
§ 2
 
Ostatné časti VZN zostávajú nezmenené.
 
Toto nariadenie bolo schválené uznesením č. 21-XXVI/2006, vyvesené na úradnej tabuli 24.2.2006 a nadobúda účinnosť dňom 11.3.2006
 
 
 
V Starej Turej, dňa 7.2.2006
 
 
 
Ing. Ján Kišš
primátor mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 25.2.2006 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies