Samospráva

VZN č. 4/2006 O vytváraní zdravého životného prostredia a o zeleni na území mesta Stará Turá (zrušené)

Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva
Stará Turá
č. 4 / 2006 - Nar.
O vytváraní zdravého životného prostredia a o zeleni na území mesta Stará Turá.

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 23. 2. 2006, uznesením č.22-XXVI/2006 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6, § 1b a § 22 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 28 všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002 - Nar. Štatút mesta Stará Turá.

§ 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci právomoci mesta a v súlade s platnými právnymi predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého životného prostredia v k.ú. Stará Turá.
2) Každý má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä esteticky kvalitnom životnom prostredí, zodpovedajúcom čo najviac potrebám a požiadavkám rozvoja občanov, podieľať sa na starostlivosti o životné prostredie, byť informovaný o stave životného prostredia, jeho príčinách a dôsledkoch a upozorňovať na prípady ohrozovania a poškodzovania životného prostredia.
3) Každý je povinný sa zdržať všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnymi predpismi ohrozoval alebo zhoršoval stav životného prostredia a oznamovať príslušným orgánom všetky prípady ohrozenia životného prostredia.
4) Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty verejného priestranstva, ochrana verejného poriadku a rozširovanie zelene.

Časť I.
ČISTOTA MESTA

§ 2
Čistota verejných priestranstiev

1) Za verejné priestranstvo sa podľa všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu, zodpovedajú ich určeniu a sú verejne prístupné.
Sú to najmä mestské komunikácie, ulice, námestia, chodníky, cesty, priechody, parky, trávniky a pod.
Bližšie vymedzenie verejného priestranstva obsahuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 16/2004 - Nar. O miestnych daniach.
2) V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia sa v meste zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá najmä
- odhadzovať odpadky (smeti, papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny, iné nepotrebné veci a pod.),
- znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími tekutinami, vrátene tekutých fekálií, maštaľného hnoja a pod.,
- znečisťovať verejné priestranstvá umývaním a čistením motorových vozidiel všetkého druhu,
- znečisťovať chodníky, cesty a vozovky ohorkami cigariet,
- znečisťovať chodníky vodou, ktorou sa umývali výkladné skrine,
- vyberať z odpadkových košov akýkoľvek odpad,
- poškodzovať verejné objekty a zariadenia, pamiatkové objekty, drobnú architektúru, reklamné zariadenia,
- nechávať psov alebo iné hospodárske voľne pobehovať alebo znečisťovať komunikácie a chodníky, verejné priestranstvá, detské ihriská a pieskoviská.
3) Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník, resp. užívateľ upratovať a trvale udržiavať tak, aby sa nečistoty a hospodárske zvieratá z týchto priestorov nedostávali na verejné priestranstvá a zelené plochy.
4) Podnikateľ - obchodník predávajúci výrobky, pri použití ktorých vzniká odpad, je povinný zabezpečiť pri svojej predajni zbernú nádobu.
5) Vlastníci resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov, vyčnievajúcich na chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a upratovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov, nerušili cestnú premávku, neprekážali vedeniu elektrickej energie.
6) Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými odpadovými žľabmi a odpadovými rúrami, aby voda nestekala na chodníky a chodcov. V prípade existencie kanalizácie musia byť odpadové žľaby a rúry na ňu pripojené.
7) Fasády obytných domov a iných objektov musia byť udržiavané a čisté, zbavené nevhodných nápisov a kresieb.

Za plnenie povinnosti stanovených v bodoch 2 - 7 zodpovedá vlastník, resp. užívateľ nehnuteľnosti.

8) Obchodné reklamy a firemné tabule musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnene tak, aby nevyčnievali na chodníky, aby neprekážali a neobmedzovali chodcov a nevytvárali prekážky v cestnej premávke.
9) Za čistotu a čistenie chodníkov priliehajúcich k nehnuteľnosti počas celého roku zodpovedá vlastník, resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti.
10)Za poriadok a čistotu mestského cintorína a jeho bezprostredného okolia
zodpovedá správca cintorína a každý návštevník cintorína.

 

§ 3
Čistota miestnych komunikácií

1) Na území mesta Stará Turá sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a ďalej vozidlami, ktoré majú nadmernú hlučnosť a nadmerne znečisťujú životné prostredie.
2) Za čistotu a pravidelné čistenie (zametanie a umývanie) chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev zodpovedá TECHNOTUR Stará Turá, príspevková organizácia mesta.
3) Správcovia vyhradených parkovísk sú povinní zabezpečiť na týchto náležitý poriadok a čistotu.

 

§ 4
Čistota vodných tokov

1) Zakazuje sa do korýt vodných tokov, príp. nádrží vhadzovať smeti, odpad a akékoľvek predmety, alebo ich ukladať na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť do nich splavené a ohroziť tak čistotu a zdravotnú nezávadnosť vody v potoku príp. pri väčších vodách spôsobiť vyliatie vody z koryta potoka.
2) Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadného charakteru z hľadiska zdravotného alebo bezpečnostného, ako sú zvyšky olejov, ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, domové odpadové vody a iné škodlivé látky.
3) Zakazuje sa vo vodných tokoch a na ich brehoch umývať a robiť údržbu a opravy všetkých druhov motorových vozidiel.

§ 5
Čistota ovzdušia

1) Zakazuje sa vypaľovanie trávy a spaľovanie komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pri rodinných domoch, záhradách, sadoch, polí a pri vykurovaní objektov (komunálny odpad). Biologicky rozložiteľný odpad je možné využiť ako palivo.

§ 6
Udržiavanie čistoty v meste pri práci s materiálom

1) Nakladať a skladať materiál a výrobky akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ak sa to nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste.
2) Po ukončení práce je prepravca, príjemca alebo iný subjekt vykonávajúci práce povinný verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.
3) Skladovanie tovarov, obalov, alebo akéhokoľvek materiálu na ceste alebo chodníku sa zakazuje. Taktiež sa zakazuje vchádzať na chodníky akýmkoľvek dopravným prostriedkom za účelom odvozu alebo dovozu materiálu s výnimkou vjazdov do objektov.
4) Zberné nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo na okraji vozovky len na nevyhnutne potrebnú dobu pred vyprázdňovaním. Po vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené miesto.
5) Zakazuje sa parkovať motorovým vozidlám a skladovať materiál v prejazdoch domov, na prístupových komunikáciach k objektom, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu a v ich bezprostrednej blízkosti, ako i na mestskej zeleni.

 § 7
Osobitné užívanie verejného priestranstva

1) Každý, kto užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom (bližšie pozri všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá o miestnych poplatkoch) je povinný:
- používať verejné priestranstvo na iné účely ako je vyhradené len so súhlasom MsÚ tak, aby sa čo najmenej obmedzovalo jeho užívanie inými obyvateľmi mesta,
- zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
- po skončení užívania je povinný uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.
2) Umiestňovať reklamné zariadenia (plagáty, vývesky, reklamy, pútače a iné oznámenia) mimo k tomu určených miest sa zakazuje.
3) Vlastníci, resp. užívatelia bufetov, obchodov a zariadení podnikateľského charakteru sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí svojho zariadenia. Sú tiež povinní zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob, starať sa o ich riadny stav a pravidelné vyprázdňovanie.
4) Zakazuje sa bicyklovanie na chodníkoch.

§ 8
Zodpovednosť za čistotu verejného priestranstva

1) Za čistotu a čistenie verejného priestranstva zodpovedá TECHNOTUR Stará Turá, príp. ten, komu je zverené priestranstvo do užívania.
2) Organizácia /príp. subjekt/ zodpovedajúca za čistenie a údržbu verejného priestranstva je povinná najmä:
- zabezpečiť prostriedky potrebné na čistenie, sústavné dozerať na dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve,
- zabezpečovať pravidelné čistenie verejného priestranstva,
- zabezpečovať zjazdnosť vozoviek a schodnosť chodníkov, v zimnom období tiež odstraňovanie snehu,
- zaobstarávať a rozmiestňovať zberné nádoby a starať sa o ich údržbu,
- zabezpečovať čistenie verejného priestranstva predovšetkým vo večerných a ranných hodinách,
- oznamovať znečisťovateľov, ako aj tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti pri udržiavaní čistoty a to bezodkladne Mestskému úradu v Starej Turej.
3) Organizácie, ktoré spravujú bytový fond, vlastníci domov a iných nehnuteľností sú povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou ( a tiež hraničiace schody) boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu čistené a v zimnom období z nich odstránený sneh. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníka.
4) Smeti z chodníkov sa ukladajú do zberných nádob. Zakazuje sa smeti ponechávať na chodníkoch, alebo ich zhŕňať na okraj vozovky.

Časť II.
OBECNÁ ZELEŇ

§ 9
Úvodné ustanovenia

1) Zeleňou sa rozumie prírodná časť mestského priestoru a rekreačných miest, predovšetkým stromy a jednotlivo stojace stromky, kry, kvety, zelené plochy i nádoby so zeleňou. Súčasťou týchto ucelených súborov zelene sú aj príslušné doplnkové zariadenia ako cesty, chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky a iná drobná architektúra.
2) Zeleň tvoria dreviny a byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche prirodzeným spôsobom, alebo zámerným cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom.
3) Zeleň na území mesta tvorí jednotný a nedeliteľný systém.
4) Organizácie, inštitúcie a vlastníci budov, obchodných jednotiek, domov atď. sú povinní zeleň udržiavať, zveľaďovať a rozširovať.
5) Pri stavebných a iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. V prípade výrubu drevín sa musí postupovať v zmysle zákona 1) .

§ 10
Údržba mestskej zelene

1) Vlastník, resp. správca zelene je povinný udržiavať zeleň takým spôsobom, aby nebol rušený účel, ktorému má zeleň, resp. zelené plochy slúžiť. Pri údržbe sa musí zabezpečiť dosádzanie rastlín.
2) Správca verejnej zelene v meste je TECHNOTUR Stará Turá, ktorý akceptuje projekt „Ekonomizácia údržby verejnej zelene" príp. iné vypracované projekty pre tieto účely.

§ 11
Ochrana mestskej zelene

1) Udržiavanie čistoty mestskej zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v meste žijú, alebo sa tu prechodne zdržiavajú.
2) Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov, trávnikov a iných porastov.
3) Pokiaľ dôjde ku škode na zeleni, je povinná ju nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju spôsobila (prípadne rodičia alebo zákonní zástupcovia, ak ide o maloletých).

Časť III.
NAKLADANIE S VODOU

§ 12

1) Každý je povinný dbať o ochranu povrchových i podzemných vôd, najmä vôd určených pre zásobovanie pitnou vodou a vystríhať sa ich znečisťovaniu a znehodnocovaniu závadnými látkami a materiálmi.
2) Každý je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne. V prípade porúch a závad je každý povinný ihneď to oznámiť organizácií vykonávajúcej údržbu týchto zariadení, prípadne Mestskému úradu v Starej Turej.
3) V prípade havarijnej situácie sú odberatelia povinní uposlúchnuť regulačné opatrenia, ktoré upravia nakladanie s pitnou vodou.

 

 

Časť IV.
PRIESTUPKY

§ 13

1) Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom podľa osobitného právneho predpisu2) .
2) Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 200 000,- Sk, ak právnická osoba poruší toto všeobecne záväzné nariadenie3).

Časť V.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 14

1) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva samospráva mesta (primátor, poslanci, komisie, pracovníci MsÚ) a mestská polícia.
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť VZN č.7/2001 - Nar. O vytváraní zdravého životného prostredia a o zeleni na území mesta Stará Turá.
3) Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 24. 2. 2006 a nadobúda účinnosť pätnástim dňom od zverejnenia.

 

 

Ing. Ján Kišš
primátor mesta

 

 

1/ Zákon NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
2/ Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov
3/ Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 27.2.2006 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies