Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č.18/2012 - Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby (neplatné) 30.10.2012
VZN č. 8/2012 - Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 19.09.2012
VZN č. 19/2012 Štatút Mestskej polície Stará Turá (neplatné) 17.09.2012
VZN č.11/2012 -Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 09.07.2012
VZN č. 6/2012 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia ... (neplatné) 28.06.2012
VZN č. 5/2012 - Nar. o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole... (neplatné) 28.06.2012
VZN č. 14/2012- Nar. o symboloch mesta Stará Turá a ich používaní (neplatné) 27.06.2012
VZN č. 12/2012 – Nar. o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará Turá (neplatné) 27.06.2012
VZN č. 3/2012 O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda (neplatné) 27.06.2012
VZN č. 4/2012 Nar. o používaní zábavnej pyrotechniky (neplatné) 13.06.2012
VZN č. 10/2012 - Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby (neplatné) 08.06.2012
VZN č. 9/2012 - Nar.o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa (neplatné) 08.06.2012
VZN č. 2/2012 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (neplatné) 08.06.2012
VZN č 2/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá - posledný stav textu (neplatné) 03.05.2012
VZN č. 1/2012 – Nar. ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 – Nar. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá (neplatné) 03.05.2012
VZN č. 9/2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá, ktorým sa mení VZN č. 10/2009 (neplatné) 28.03.2012
VZN č. 14/2011-Nar. O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby Stará Turá (neplatné) 21.12.2011
VZN č. 16/2011 – Nar. Požiarny poriadok mesta Stará Turá (neplatné) 19.12.2011
VZN č. 11/2011- Nar.o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov (neplatné) 19.12.2011
VZN č.8/2008 - Nar.o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (posledný stav textu platný ku dňu 13.12.2011) - (neplatné) 18.12.2011