Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatnéVšeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č.6/2015 o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné) 22.06.2015
VZN č. 4/2015 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby (neplatné) 22.06.2015
VZN č. 3/2015 - Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 27.04.2015
VZN č. 2/2015 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta (neplatné) 27.04.2015
VZN č. 1/2015 Štatút mesta Stará Turá (neplatné) 24.04.2015
VZN č. 7/2014 - Nar. o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará Turá (neplatné) 29.10.2014
VZN č. 5/2014 Nar. o nakladaní s nájomnými bytmi na ulici Hlubockého číslo súpisné 676/1 (neplatné) 22.09.2014
VZN č. 6/2014-Nar.o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 19.09.2014
VZN č. 3/2014 Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 27.06.2014
VZN č. 10/2013 - Nar. o nakladaní s nájomnými bytmi na ulici Hlubockého číslo súpisné 676/1 (neplatné) 17.12.2013
VZN č. 9/2013-Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby (neplatné) 16.12.2013
VZN č. 8-2013-Nar. o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávke obyvateľom mesta Stará Turá (neplatné) 16.12.2013
VZN č. 11/2013 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky ... (neplatné) 16.12.2013
VZN č. 7/2013 Štatút Mestskej polície Stará Turá (neplatné) 17.09.2013
VZN č. 5/2013- Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov (neplatné) 21.06.2013
VZN č. 3/2013– Nar.o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia ... (neplatné) 22.04.2013
VZN č. 4/2013 - Nar. Štatút mesta Stará Turá (neplatné) 22.04.2013
VZN č. 1/2013 - Nar. Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Stará Turá (neplatné) 25.02.2013
VZN č. 2/2013 - Nar. o nakladaní s odpadmi (neplatné) 22.02.2013
VZN č. 23/2012 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné) 14.12.2012
Nastavenia cookies