Výstavba

Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"
18.4.2019

Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"

Mestu Stará Turá bol do termínu 15.4.2019 zaslaný iba jeden Návrh riešenia zóny bývalej priemyslovky a jej okolia. Zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu a životné prostredie vzišiel návrh, aby bol tento zámer zverejnený na pripomienkovanie občanov mesta.


Stretnutie "chodníkovej" komisie
11.3.2019

Stretnutie "chodníkovej" komisie

V rámci prípravy harmonogramu rekonštrukcie ciest a chodníkov sa 7. marca 2019 stretla novovzniknutá „chodníková“ komisia, ktorá hľadá vhodné kritériá, podľa ktorých sa utvorí zoznam chodníkov a komunikácií, ktoré sa budú v horizonte ďalších rokov opravovať.


Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"
4.3.2019

Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"

Mesto Stará Turá informuje všetkých potencionálnych záujemcov o zámere, že hľadá komplexné riešenie zóny od Ul. Husitskej smerom k Ul. gen. M. R. Štefánika.


Z činnosti oddelenia výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej
31.10.2017

Z činnosti oddelenia výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej

V mesiaci október spracovalo Oddelenie výstavby ÚP a ŽP žiadosť o poskytnutie dotácie z Interného grantového programu Nadácie SPP k projektu „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“.


Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP informuje občanov
3.10.2017

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP informuje občanov

Oddelenie výstavby ÚP a ŽP v Starej Turej informuje o činnosti oddelenia, rekonštrukcií plynovodov v meste Stará Turá a upozorňujú na povinnosti pri výrube drevín.


TECHNOTUR, s. r. o. informuje o realizácii modernizácie tepelného hospodárstva v meste Stará Turá
22.8.2017

TECHNOTUR, s. r. o. informuje o realizácii modernizácie tepelného hospodárstva v meste Stará Turá

Na oficiálnych stránkach mesta Stará Turá sme Vás pred časom informovali o tom, že naša spoločnosť realizuje investičnú akciu - výmenu jestvujúceho štvorrúrkového vonkajšieho teplovodného kanála za dvojrúrkový systém a osadenie kompaktných odovzdávacích staníc v sídlisku na uliciach Hurbanovej a Mýtnej.


Separovaný zber v meste Stará Turá
28.6.2017

Separovaný zber v meste Stará Turá

Mesto Stará Turá vykonáva prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Technické služby Stará Turá (ďalej len „TSST“) všetky činnosti spojené s nakladaním s komunálnym odpadom na území mesta. TSST prevádzkuje Stredisko triedeného zberu od roku 2003 na Holubyho ulici (areál bývalej tehelne).


O verejnom osvetlení
28.6.2017

O verejnom osvetlení

Pocit bezpečia je základným predpokladom kvality života v meste. Tmavé a zle osvetlené ulice, blikajúce svetelné zdroje, výpadky pouličných svietidiel - to je štandard, ktorý poznáme z minulosti.


TECHNOTUR, s. r. o. informuje o modernizácií tepelného hospodárstva v meste Stará Turá
14.6.2017

TECHNOTUR, s. r. o. informuje o modernizácií tepelného hospodárstva v meste Stará Turá

V nasledujúcom príspevku Vás chceme oboznámiť s aktivitou, ktorú spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. začína v našom meste realizovať.


Vianočné sviatky v novej bytovke
19.12.2016

Vianočné sviatky v novej bytovke

Ani v roku 2016 sme nezabudli na výstavbu nájomných bytov. Pripravili sme územie pod výstavbu bytového domu na ul. Hlubockého 306/27.