Výstavba

Vizualizácia budovy mestských spoločností
11.8.2019

Vizualizácia budovy mestských spoločností

Prebudovanie celej „zóny“ bývalej priemyslovky bude komplexná aktivita, ktorej úspech bude závisieť aj na tom, ako na seba budú nadväzovať jednotlivé etapy rekonštrukcie.


Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"
18.4.2019

Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"

Mestu Stará Turá bol do termínu 15.4.2019 zaslaný iba jeden Návrh riešenia zóny bývalej priemyslovky a jej okolia. Zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu a životné prostredie vzišiel návrh, aby bol tento zámer zverejnený na pripomienkovanie občanov mesta.


Stretnutie "chodníkovej" komisie
11.3.2019

Stretnutie "chodníkovej" komisie

V rámci prípravy harmonogramu rekonštrukcie ciest a chodníkov sa 7. marca 2019 stretla novovzniknutá „chodníková“ komisia, ktorá hľadá vhodné kritériá, podľa ktorých sa utvorí zoznam chodníkov a komunikácií, ktoré sa budú v horizonte ďalších rokov opravovať.


Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"
4.3.2019

Návrh využitia územia "Zóna od Ul. Husitskej po Ul. Štefánikovu k DK Javorina"

Mesto Stará Turá informuje všetkých potencionálnych záujemcov o zámere, že hľadá komplexné riešenie zóny od Ul. Husitskej smerom k Ul. gen. M. R. Štefánika.


Z činnosti oddelenia výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej
31.10.2017

Z činnosti oddelenia výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej

V mesiaci október spracovalo Oddelenie výstavby ÚP a ŽP žiadosť o poskytnutie dotácie z Interného grantového programu Nadácie SPP k projektu „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“.


Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP informuje občanov
3.10.2017

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP informuje občanov

Oddelenie výstavby ÚP a ŽP v Starej Turej informuje o činnosti oddelenia, rekonštrukcií plynovodov v meste Stará Turá a upozorňujú na povinnosti pri výrube drevín.


TECHNOTUR, s. r. o. informuje o realizácii modernizácie tepelného hospodárstva v meste Stará Turá
22.8.2017

TECHNOTUR, s. r. o. informuje o realizácii modernizácie tepelného hospodárstva v meste Stará Turá

Na oficiálnych stránkach mesta Stará Turá sme Vás pred časom informovali o tom, že naša spoločnosť realizuje investičnú akciu - výmenu jestvujúceho štvorrúrkového vonkajšieho teplovodného kanála za dvojrúrkový systém a osadenie kompaktných odovzdávacích staníc v sídlisku na uliciach Hurbanovej a Mýtnej.


Separovaný zber v meste Stará Turá
28.6.2017

Separovaný zber v meste Stará Turá

Mesto Stará Turá vykonáva prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Technické služby Stará Turá (ďalej len „TSST“) všetky činnosti spojené s nakladaním s komunálnym odpadom na území mesta. TSST prevádzkuje Stredisko triedeného zberu od roku 2003 na Holubyho ulici (areál bývalej tehelne).


O verejnom osvetlení
28.6.2017

O verejnom osvetlení

Pocit bezpečia je základným predpokladom kvality života v meste. Tmavé a zle osvetlené ulice, blikajúce svetelné zdroje, výpadky pouličných svietidiel - to je štandard, ktorý poznáme z minulosti.


TECHNOTUR, s. r. o. informuje o modernizácií tepelného hospodárstva v meste Stará Turá
14.6.2017

TECHNOTUR, s. r. o. informuje o modernizácií tepelného hospodárstva v meste Stará Turá

V nasledujúcom príspevku Vás chceme oboznámiť s aktivitou, ktorú spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. začína v našom meste realizovať.

Nastavenia cookies