Výstavba

Výstava Nová architektúra pre mesto Stará Turá
22.2.2016

Výstava Nová architektúra pre mesto Stará Turá

Záujem širokej verejnosti o kvalitu obytného prostredia a o pripravované riešenia do budúcnosti bol impulzom pre vytvorenie spolupráce mesta Stará Turá s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ústavu architektúry obytných budov.


Kultúrne zariadenia v roku 2015 opekneli
29.1.2016

Kultúrne zariadenia v roku 2015 opekneli

Určite to všetci dobre poznáte. Z času na čas je potrebné vo vašich príbytkoch čo to opraviť, zmodernizovať, aby boli zabezpečené všetky funkcie a vy ste sa cítili bezpečne a príjemne. Najmä staršie budovy si vyžadujú väčšie opravy, či rekonštrukcie.


Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá– II. etapa
18.1.2016

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá– II. etapa

V decembri 2015 prebehla v našom meste a jeho miestnych častiach realizácia Projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá – II. etapa“.


Výstava „Nová architektúra pre Starú Turú“
18.1.2016

Výstava „Nová architektúra pre Starú Turú“

Záujem širokej verejnosti o kvalitu obytného prostredia a o pripravované riešenia do budúcnosti bol impulzom pre vytvorenie spolupráce mesta s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ústavu architektúry obytných budov, ktorá zadala študentom pre ich študentské práce konkrétne priestor na Mierovej ulici (bývalé unibunky).


Rekonštrukcia verejného osvetlenia – II.etapa
2.12.2015

Rekonštrukcia verejného osvetlenia – II.etapa

V mesiaci december 2015 bude prebiehať realizácia Projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá – II.etapa“. Technické riešenie projektu bude vychádzať zo svetelnotechnickej štúdie, ktorá je výsledkom práce projektantov v oblasti svetelnej techniky (firma LIGHTECH spol.s.r.o.).


Čulý stavebný ruch v meste
30.11.2015

Čulý stavebný ruch v meste

Mesto Stará Turá sa prostredníctvom vybraných firiem na základe verejných obstarávaní, ale najmä prostredníctvom technických služieb mesta snaží každoročne rekonštruovať miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá v našom meste.


4.11.2015

Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na Ul. Komenského

Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ ZŠ Ul. Komenského v Starej Turej, požiadalo v roku 2014 a 2015 o poskytnutie finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov na financovanie riešenia havarijnej situácie strechy telocvične základnej školy, v zmysle § 4c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií.


Mestský úrad prijíma návrhy na zmenu územného plánu mesta
2.11.2015

Mestský úrad prijíma návrhy na zmenu územného plánu mesta

Mesto Stará Turá ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že v roku 2016 bude zabezpečovať preskúmavanie schváleného Územného plánu mesta Stará Turá a následne spracovanie jeho zmien a doplnkov.


1.10.2015

Zmeny v zákonoch pri určovaní súpisných a orientačných čísiel

Mesto Stará Turá informuje občanov o nových zákonoch týkajúcich sa určovania súpisných a orientačných čísiel.


Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične na Komenského ulici
30.7.2015

Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične na Komenského ulici

Ešte v mesiaci máj začala firma IZOTECH Group, spol. s. r. o., Nové Mesto nad Váhom s rekonštrukciou obvodového plášťa telocvične Základnej školy Stará Turá na Komenského ulici.