Menu

Z činnosti oddelenia výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej

Husitská veža, autor: Jozef Udvorka

V mesiaci október spracovalo Oddelenie výstavby ÚP a ŽP žiadosť o poskytnutie dotácie z Interného grantového programu Nadácie SPP k projektu „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“. Naším zámerom je realizáciou projektu vytvoriť turisticky príťažlivé miesto v Starej Turej, ktoré sa zaradí medzi unikáty kopaničiarskeho regiónu. Ide o rekonštrukciu najstaršie zachovanej stavby v meste, ktorá sa nazýva i „Stará veža“. Nachádza sa v okrajovej časti mesta, na okraji mestského cintorína a je viditeľná pri výjazde z mesta po hlavnej komunikácií medzi Starou Turou a okresným Novým Mestom nad Váhom. Ide o kamennú štvorbokú trojpodlažnú stavbu, ktorá je dominantou nášho mesta. Podľa regionálneho historika bola postavená v 17. storočí (1624), ku kamennému kostolíku sv. Jána Evanjelistu z roku 1569, ktorý však v roku 1770 vyhorel a nebol viac obnovený.

Úprava NKP začína byť nevyhnutná, nakoľko hrozí jej poškodenie a mesto by ju rado využilo na rozšírenie cestovného ruchu v meste a vzdelávanie detí a mládeže. Zámer počíta s archeologickým výskumom okolia objektu, rekonštrukciou objektu a vybudovanie vnútornej elektroinštalácie. Po rekonštrukcií objektu bude na tieto práce nadväzovať nasvietenie (iluminácia) objektu, terénne a sadbové úpravy okolia a inštalácia informačných panelov v interiéri. Poloha veže v okrajovej časti mesta a výhľad z nej takisto umožňuje vytvoriť na jej najvyššom poschodí rozhľadňu vybavenú panoramatickou mapou okolia. Okrem toho je to príjemné tiché miesto v prírodnom prostredí, ktoré návštevníkom poslúži i ako oddychová zóna.

Nakoľko projekt bude podporený len v prípade nadväzných verejnoprospešných aktivít, do projektu bude zároveň zapojený Staroturanský okrášľovací spolok, o. z., ktorý má skúsenosti s realizovaním podobných projektov v spolupráci s komunitou (oprava židovského cintorína v Starej Turej a i.) – združenie má vytvorenú sieť podporovateľov a väzby s ďalšími združeniami, vďaka čomu má i vysokú účasť dobrovoľníkov počas realizácie projektov. Maximálna výška dotácie z Nadácie SPP je 5000 €, ostatné zdroje zabezpečí Mesto Stará Turá z vlastných prostriedkov a zo sponzorských darov.

Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku mesto ako vlastník objektu požiadal Krajský pamiatkový úrad Trenčín o vydanie súhlasu k realizácii archeologického výskumu pre stavbu „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“ SO 02-Terenné úpravy. Zároveň požiadalo o vydanie súhlasu k zámeru nasvietenia tejto stavby. Jednalo by sa o nasvietenie priestorov vo vnútri objektu pre možnosť osadenia fotografickej dokumentácie mesta, expozície artefaktov z archeologického prieskumu a nasvietenie celého objektu NKP z vonku.

Zároveň zabezpečujeme stanoviská dotknutých orgánov k povoleniu stavieb „Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká“ a „Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď“. Okrem toho boli vybavené stanoviská a podaná žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu „Interiérové stavebné úpravy v ZOS Stará Turá“.

Ďalej bola v tomto mesiaci spracovaná prvá Následná monitorovacia správa k projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá – II. etapa“,  ktorá obsahuje všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu.

Následné monitorovacie správy sme povinný v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 322/2015-2050-1200 zo dňa 29.10.2015 predkladať počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v  prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.

Publikované: 31.10.2017 | Aktualizácia: 31.10.2017