Menu

TECHNOTUR, s. r. o. informuje o realizácii modernizácie tepelného hospodárstva v meste Stará Turá

Na oficiálnych stránkach mesta Stará Turá sme Vás pred časom informovali o tom, že naša spoločnosť realizuje investičnú akciu - výmenu jestvujúceho štvorrúrkového vonkajšieho teplovodného kanála za dvojrúrkový systém a osadenie kompaktných odovzdávacích staníc v sídlisku na uliciach Hurbanovej a Mýtnej.

V tomto období sú už práce v plnom prúde a v príspevku nechceme podrobne popisovať doterajší priebeh prác. Spomenieme iba niektoré otázky, ktoré občana zaujímajú asi najviac.

Práce sa realizujú v sídlisku, kde je sústredená veľká časť obyvateľov. Je dovolenkové obdobie a prázdniny. Pre nás je tento čas najlepší, pretože je veľká pravdepodobnosť, že aj počasie bude na našej strane a takéto práce plánujeme v období medzi koncom a začiatkom vykurovacej sezóny. Takéto investičné akcie sú vždy pod drobnohľadom tých, ktorých sa to nejakým spôsobom týka. Máme na mysli tých, ktorí v celom tomto sídlisku majú prerušenú dodávku teplej vody. Na poslednom pracovnom stretnutí so zhotoviteľom stavby dňa 21.08.2017 sme boli ubezpečení, že termín obnovenia dodávky teplej vody bude dodržaný. Nikto však nedokáže ovplyvniť počasie (aj keď predpovede sú priaznivé).  V 34. týždni bude vykonaná skúška tesnosti celej novej sústavy a nasledovať budú dilatačné skúšky. Po vykonaní všetkých týchto úkonov budeme múdrejší.

V minulom príspevku sme tiež hovorili o skončení tejto akcie do polovice septembra 2017. Teraz vieme povedať, že s povrchovou úpravou terénu budeme v miernom sklze. Termín dokončenia a jeho predĺženie je spôsobené aj sklzom zatepľovacích prác pri bytovom dome č. 136 na Hurbanovej ulici. Lešenie pri vchodoch 2-6 odstránili neskôr ako bolo plánované a preto sa v tejto časti výkop potrubia realizoval neskôr. Pred týmto domom podľa projektovej dokumentácie trasa kanála viedla v zeleni. Po odkrytí trasa vedie v chodníku po celej dĺžke. V projekte bolo uvažované s tým, že v takýchto prípadoch sa chodníky uvedú do pôvodného stavu. Zo zasadnutí komisie výstavby a územného plánovania vyplynula požiadavka riešiť spätnú úpravu chodníkov zo zámkovej dlažby. To je tento prípad.

Na takejto stavbe sa až po odkrytí kanála vždy zistí skutočnosť. A práve na tomto vyše štyridsaťročnom kanáli sa vyskytol nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou - potrubie medzi blokmi pri bytovom dome 136 a 139 je mimo pôvodne projektovanú trasu. Na tomto úseku sme vybúrali časť vozovky a vzhľadom na hĺbku výkopu spevnili - paženie.

Mierne zdržanie spôsobilo aj hniezdenie hrdličky v korune jedného stromu v sídlisku medzi bytovými domami č. 144 a 137. Ornitológ nedovolil výrub týchto stromov počas kŕmenia a odchovu mláďat. Toto však bolo to príjemnejšie pozdržanie a prekážalo najmenej.

Na záver iba zopakujeme, že ak sa nič nepredvídané nestane, vyvíjame podľa nás dostatočné úsilie na to, aby sme termín spustenia teplej vody dodržali.

Pri terénnych úpravách sa zase budeme snažiť o to, aby sme život v sídlisku vrátili do bezproblémového chodu v čo najkratšom čase.

V minulom príspevku na záver sme si želali aj kúsok šťastia pri tejto realizácii. Teraz potrebujeme toto šťastie ešte viac pri konečnej realizácii. Tu sa vlastne na záver ukáže, či naše úsilie bude úspešné, či každý zúčastnený na tejto stavbe odviedol maximum. Treba mať ale stále na pamäti, že niektoré veci ovplyvniť nedokážeme.

Úplne na záver – ak má niekto konkrétny postreh, môže osobne prísť do spoločnosti TECHNOTUR a keď to bude čo i len trochu možné, žiadna otázka by nemala zostať nezodpovedaná.

 

 

Ing. Zuzana Petrášová, riaditeľka Technotur, s. r. o.

 

 

Publikované: 22.8.2017 | Aktualizácia: 23.8.2017