Výstavba

Rekonštrukcia našej ČOV pokračuje
17.6.2015

Rekonštrukcia našej ČOV pokračuje

Počas potuliek po staroturianskom chotári vám určite neunikol čulý stavebný ruch v areáli mestskej čistiarne odpadových vôd a jej okolí.


Verejné osvetlenie mesta Stará Turá- I. etapa
20.5.2015

Verejné osvetlenie mesta Stará Turá- I. etapa

Jednou z významných investícií, ktoré budú dokončené v júni 2015 v našom meste je projekt „Verejné osvetlenie mesta Stará Turá I. Etapa“.


17.3.2015

Oznam o obstarávaní zmien a doplnkov Územného plánu mesta

Mesto Stará Turá ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že v roku 2016 bude zabezpečovať preskúmavanie schváleného Územného plánu mesta Stará Turá a následne spracovanie jeho zmien a doplnkov.


19.7.2013

Výstavba nájomných bytov v Starej Turej

Mesto Stará Turá pripravuje ďalšiu výstavbu nájomných bytov v Starej Turej z prostriedkov ŠFRB a úveru MDVRR SR.
Na základe tohto zámeru mesto vyzýva občanov, ktorí majú záujem o nájomné byty, aby prejavili svoj záujem do 20.8.2013.


Zápis do materskej školy a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
22.1.2013

Zápis do materskej školy a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Zápis do MŠ Hurbanova Stará Turá bude prebiehať na na Hurbanovej ulici č. 153 - u riaditeľky MŠ od 18.2.2013 do 20.2.2013- pondelok, utorok, streda, od 7.00 do 15.00 h.


Rekonštrukcia cesty cez Veľkú Javorinu odštartovala
22.11.2011

Rekonštrukcia cesty cez Veľkú Javorinu odštartovala

TSK sa môže pochváliť ďalším cezhraničným projektom s názvom „Zlepšenie dostupnosti pohraničia v okolí Veľkej Javoriny,“ kde boli spustené stavebné práce odovzdaním staveniska dňa 17. 10. 2011. Trenčiansky samosprávny kraj na slovenskej strane realizuje rekonštrukciu cesty č. III/58120 Javorina (Holubyho chata) od križovatky s cestou III/58114 smerom na Cetunu.


Pred domom kultúry vznikne nové parkovisko
22.9.2011

Pred domom kultúry vznikne nové parkovisko

Na konci augusta sa začala výstavba nového parkoviska pri Dome kultúry Javorina. Stavenisko bolo zhotoviteľovi – firme CESTY NITRA, a. s., Nitra – odovzdané 26. augusta 2011. Termín dokončenia stavebných prác podľa zmluvy o dielo je 60 dní odo dňa odovzdania staveniska.


Dom kultúry Javorina v novom šate
11.8.2011

Dom kultúry Javorina v novom šate

Po ôsmich mesiacoch prachu, špiny, vŕtania a presťahovávania dom kultúry nabral konečne tú správnu podobu. Skončila rekonštrukcia Domu kultúry Javorina, ktorá bola realizovaná z Európskych fondov regionálneho rozvoja v projekte: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia.


Nové ihrisko a zrekonštruovaný park
21.6.2011

Nové ihrisko a zrekonštruovaný park

V uplynulých mesiacov sa stredobodom pozornosti občanov stala najmä revitalizácia centrálnej mestskej zóny. Okrem centrálnej mestskej zóny sa však rekonštruoval aj malý park na Štefánikovej ulici a na Dibrovovej ulici postupne vyrástlo multifunkčné detské ihrisko.


18.2.2011

Nové detské ihrisko na Dibrovovej ulici

V marci začnú rekonštrukčné práce nielen na centrálnej mestskej zóne, ale tiež aj na detskom a asfaltovom ihrisku na Dibrovovej ulici.