Menu

Slávnostné otvorenie čistiarne odpadových vôd Stará Turá

 V piatok 19. februára 2016 za prítomnosti ministra životného prostredia Petra Žigu, primátorky mesta Stará Turá Anny Halinárovej a predstaviteľov vodárenskej spoločnosti prebehlo slávnostné otvorenie Čistiarne odpadových vôd mesta Stará Turá.

Rekonštrukcia s rozpočtovým nákladom 5 174 768 EUR je najväčším investičným projektom v meste Stará Turá.  

Na základe výzvy Ministerstva životného prostredia SR v rámci Operačného programu Životné prostredie podala Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá, ktorej jediným akcionárom je mesto Stará Turá, dňa 17. 06. 2014 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu mestskej čistiarne odpadových vôd. Žiadosť bola úspešná. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu boli vyčíslené vo výške 4 903 783,37 €, z toho výška nenávratného finančného príspevku bola 4 658 594,20 €.

„Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd  je nielen dobrou správou pre životné prostredie, ale je aj dôležitým predpokladom pre rozvoj nášho mesta. Stabilná, vyhovujúca a dostatočne dimenzovaná infraštruktúra je predpokladom pre rozvoj podnikateľských aktivít a tým podporou zamestnanosti, prostriedkom pre rozvoj individuálnej výstavby a tým vytváraním predpokladov pre kvalitnejší život občanov v našom meste,“ povedala pri príležitosti slávnostného otvorenia primátorka mesta Stará Turá.

 

Je takmer slovenským unikátom, že prvá čistiareň odpadových vôd v Starej Turej bola spustená do prevádzky v roku 1956, kedy mnohé podstatne väčšie mestá ešte dlho potom čistenie vôd nevykonávali. Je vzácne a možno aj symbolické, že práve  po 60 rokoch sa uskutočnila rozsiahla zmena technológie čistenia odpadových vôd tak, aby spĺňala požiadavky aktuálnych európskych štandardov, ale najmä sa spustila do prevádzky vodná stavba, ktorá bude slúžiť a ochraňovať potreby nasledujúcich generácií.

V Starej Turej ide zatiaľ o historicky najväčší projekt, ktorý bol podporený z prostriedkov Európskej únie a Štátneho rozpočtu SR.  Cieľom projektu bolo rozšírenie a zvýšenie kapacity ČOV pre oblasť Starej Turej a prebudovanie existujúcej technologickej linky na linku ČOV s odstraňovaním nutrientov a fosforu. Projekt sa teda týkal rekonštrukcie a rozšírenia existujúcej ČOV. Časť objektov pôvodnej ČOV sa bude využívať aj po rekonštrukcii, nepotrebné objekty sa zlikvidovali. ČOV je v rámci tohto projektu prebudovaná a intenzifikovaná s kapacitou 12 650 EO (ekvivalentných obyvateľov) pri uplatnení technológie nízko zaťažovanej aktivácie vrátane odstraňovania nutrientov a fosforu s aeróbnou stabilizáciou kalu. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie životného prostredia, zabráni sa znečisťovaniu povrchových vôd a vytvoria sa vhodné podmienky pre ďalší rozvoj mesta Stará Turá.

 

Rekonštrukčné práce na ČOV začali dňa 12. januára 2015 a projekt bol úspešne ukončený v decembri 2015. V piatok 19. februára 2016 sa uskutočnilo  v Starej Turej slávnostné ukončenie projektu v priestoroch zrekonštruovanej čistiarne odpadových vôd. 

Lívia Boorová, Publikované: 22.2.2016