Menu

VÝZVA Č. 2/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

 VÝZVA Č. 2/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

 

Výzva na predkladanie žiadostí: 9. jún 2016 až 6. júl 2016

 

Účel a forma

 

Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu.

 

Príspevok

 

Do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 6 000 Eur).

 

Výška príspevku obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy.

 

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 500,- eur.

 

Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 6 500 Eur.

 

Oprávnené náklady

 

Náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

Oprávnený žiadateľ: fyzická osoba

 

Správca poskytovania príspevku: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

Kontakt

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

 

Web: www.mindop.sk

Úradné hodiny v podateľni
Pondelok - piatok:
8:00 - 15:30 hod.

Tel. č.: +421 2 594 94 111

 

Web: http://www.zatepluj.sk/

MsÚ Stará Turá, Publikované: 11.5.2016