Menu

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP informuje občanov

Rekonštrukcia plynovodov v Starej Turej

Mesto Stará Turá vydalo pre SPP Distribúcia, a. s. Bratislava v roku 2016 stavebné povolenia pod spis. zn.:2426/2016-TS1/A10-Med na stavbu „Rekonštrukcia RS plynovodov Stará Turá, ul. Mýtna, 1. sc-OU0633“ a pod spis. zn.:1764/2016-TS1/A10-Med na stavbu „Rekonštrukcia RS plynovodov Stará Turá, ul. Mýtna, 1.sc-OU00633“. Rekonštrukcia plynovodov bola povolená na uliciach Mýtna, Hurbanova, Dibrovova, 8. apríla, Hviezdoslavova, Štúrova a Sasinkova a na Nám. Slobody.

O realizácii týchto stavieb boli občania informovaní verejnou vyhláškou a taktiež oznamami, v ktorých termín realizácie bol stanovený na obdobie od 08/2017 do 11/2017.

Na základe telefonického dožiadania nám dodávateľ stavby spol. Compact – Gas, s. r. o. Žilina zaslal upresnenie termínov vykonávania prác spojených s rekonštrukciou STL a NTL plynovodov.

Jedná sa o výmenu starých rozvodov plynu po prekročenej životnosti plynového potrubia a zmenu tlakových hladín z NTL na STL.

Dotknuté budú nasledovné ulice:

Námestie slobody        04.09.2017 – 08.10.2017

Ul. Hurbanova            04.09.2017 – 08.10.2017

Ul. Mýtna                    18.09.2017 – 15.10.2017

Ul. Dibrovova              18.09.2017 – 14.11.2017

Ul. Štúrová                  18.09.2017 – 14.11.2017

Ul. Sasinková              02.10.2017 – 14.11.2017

Ul. Hviezdoslavová     02.10.2017 – 14.11.2017

Následne budú realizované povrchové úpravy a úpravy zelene do termínu 15.12.2017. Jednotlivé prepoje k rodinným domom budú realizované vždy po ucelených úsekoch, odstávka plynu bude minimalizovaná na niekoľko hodín a občania budú vždy včas o nej informovaní.

Touto cestou sa spol. Compact – Gas, s. r. o. Žilina dotknutým občanom mesta Stará Turá chce ospravedlniť za vzniknuté nepohodlie a požiadať ich o trpezlivosť. 

Pri rekonštrukčných prácach na ulici Hurbanova dochádza ku stretu s končiacou sa akciou TECHNOTURU - výmena teplovodného potrubia. Dodávatelia oboch akcií sa dohodli na postupe pri spoločných miestach realizácie.

 

Z činnosti odd. výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej.

V uplynulom mesiaci september pripravilo Oddelenie výstavby ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej žiadosť o poskytnutie dotácie k projektu „Rekonštrukciu strechy a rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične Základnej školy, Hurbanova 128/25, Stará Turá - elokované pracovisko ZŠ Ul. Komenského 320/1“, v rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017, ktorú vypísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek bol 29. september 2017. Projekt rieši rekonštrukciu strechy (zmenu tepelnoizolačných vlastností) a rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy). Celkové náklady na projekt sú vyčíslené v sume 82 612,76 €  (rekonštrukcia strechy: 67 090,76  € a rekonštrukcia elektroinštalácie: 13 969,80 €).

 

Výrub drevín

Opätovne ako každý rok upozorňujeme občanov, právnické a fyzické osoby na povinnosti spojené s výrubom drevín. Obce majú vo veciach ochrany drevín isté povinnosti i právomoci – jednou z nich je aj vydanie súhlasu alebo nesúhlasu s výrubom dreviny. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny má predpísané náležitosti a žiadateľ je povinný ju riadne vyplniť a k nej doložiť predpísané doklady. Pri povoľovaní výrubu drevín úrad posudzuje najmä ich zdravotný stav, nepriaznivý vplyv na zdravotný stav obyvateľov, nepriaznivý vplyv na stavby a pod. Žiadosť je spojená s poplatkom (fyzické osoby 10 €, právnické osoby 100 €). Formuláre žiadosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, oddelenie výstavby územného plánovania a životného prostredia alebo na internetovej stránke mesta.

Výrub drevín sa realizuje spravidla v mimovegetačnom období (1.10 - 31.3.). Preto upozorňujeme verejnosť na včasné  podanie kompletnej žiadosti, keďže úrad musí v súlade so správnym poriadkom vykonať miestu obhliadku a vydať rozhodnutie v danej veci,  čo časovo predstavuje lehotu 30 dní.

Špeciálne upozorňujeme, že v území so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany je výrub drevín zakázaný.

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 3.10.2017 | Aktualizácia: 3.10.2017