Menu

Separovaný zber v meste Stará Turá

Mesto Stará Turá vykonáva prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Technické služby Stará Turá (ďalej len „TSST“) všetky činnosti spojené s nakladaním s komunálnym odpadom na území mesta. TSST prevádzkuje Stredisko triedeného zberu od roku 2003 na Holubyho ulici (areál bývalej tehelne).

Separovaný zber odpadov sa začal v Starej Turej rozvíjať v roku 1995. Prvé začiatky prebiehali formou vrecového zberu vyseparovaných zložiek odpadov, ktorý bol zavedený len v individuálnej zástavbe mesta.

V roku 2003 získalo mesto Stará Turá dotáciu z Recyklačného fondu vo výške cca 27 tisíc € na rozvoj systému separovania odpadov v meste. Vybudoval sa Zberný dvor a separácia odpadov bola rozšírená i na sídliská na území mesta.

V rokoch 2007 až 2008 sa podarilo rozšíriť separovaný zber odpadov na celé územie mesta a bola zakúpená i vhodná technika na zber separovaných odpadov. Vďaka úspešnému projektu podporenému z fondov Európskej únie nenávratným finančným príspevkom vo výške 396 512,84€ sa podarilo vybudovať kompostáreň s technológiou na zber a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného charakteru, zberné nádoby, zberné vozidlo a drviaci a miešací voz „SEKO“.

Na to, aby mohla Stará Turá zhodnocovať i biologicky rozložiteľné odpady z kuchýň, rozhodla sa doplniť prevádzku kompostárne i o hygienizačné zariadenie a potrebnú techniku. K naplneniu tohto cieľa jej výrazne napomohlo v roku 2009 získanie nenávratného finančného príspevku vo výške 885 546,37€ z fondov Európskej únie na II. etapu budovania kompostárne. Bol obstaraný aeróbny fermentor EWA, čelný nakladač, preosievač a ramenové vozidlo. Projekt bol ukončený v roku 2010.

V roku 2016 bol vďaka projektu realizovaného z separovaný zber rozšírený aj o zber kovového odpadu. Vďaka projektu z EÚ nám bolo umožnené vykonávať zber, prepravu a dotrieďovanie kovov na novej triediacej linke, ktorá uľahčuje prácu

Vďaka podpore z fondov EÚ sa mohol rozširovať do terajšej podoby a v súčasnosti je do neho zapojených už cca 9 000 obyvateľov.

Vďaka tomu, že v roku 2013 Mesto Stará Turá získalo nenávratný finančný príspevok pre projekt Stredisko triedeného zberu Stará Turá, ktorý bol podporený z Operačného programu: Životné prostredie, Prioritná os: 4 – Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, bolo možné toto zariadenie rozšíriť o triediacu linku odpadu, zriadiť sklad nebezpečného odpadu a elektroodpadu, ako aj rozšíriť a doplniť jestvujúce činnosti.

Obyvatelia mesta môžu v Stredisku triedeného zberu odovzdať nasledovné odpady:

Biologicky rozložiteľný odpad

Všetok svoj zelený odpad môžu občania dávať do kontajnerov slúžiacich na bio odpad, alebo si ho môžu zaviesť do Strediska triedeného zberu.

Prosíme občanov, aby kvôli efektívnemu využitiu odpadu vhadzovali vyseparovaný bioodpad bez igelitového vrecka.

Recykláciou je v priebehu 2 – 4 mesiacov z biologického odpadu vyrobený kompost. Kompost je podľa potreby preosievaný pomocou bubnového preosievača. Následne je miešaný so zeminou a používaný pre potreby mesta pri údržbe a tvorbe verejnej zelene.

Plasty

Prosíme občanov, aby do kontajnerov vhadzovali plasty zošliapnuté, aby do kontajnera i zberného vozidla vošlo čo najviac plastov.

Plasty majú pri recyklácii viacero obmedzení, avšak mnohé z nich je možné efektívne a opakovane recyklovať. Medzi najčastejšie druhy plastového odpadu patria PET fľaše, z ktorých sa vyrába tzv. praná vločka. Tá sa následne používa na výrobu mnohých plastových výrobkov, ale aj vlákna na výrobu rozmanitých odevov. Opätovne sa z nich dajú v procese recyklácie vyrobiť nové PET fľaše.

Papier

vyvážame z kontajnerov a roztriedime ho na kartónový papier a noviny a časopisy.

Prosíme občanov, aby dávali  do kontajnera kartónové krabice rozložené. Nerozložená krabica zaberie celý kontajner a vozíme iba vzduch a kontajnery sa zdajú stále preplnené.

Sklo

Sklený odpad je tvorený zo sklenených fliaš, pohárov a iného obalového materiálu. Sklo je výborne recyklovateľným materiálom. Sklenené obaly možno, pokiaľ sa nepoškodia, opätovne používať až 75x. Po poškodení je zase možné ich už ako odpad opätovne spracovať na výrobu ďalších sklenených fliaš, alebo iných výrobkov zo skla.

Prosíme Vás, aby ste nevhadzovali porcelán a zrkadlá, ktoré znehodnotia sklo.

Kovy

V roku 2016 bol separovaný zber rozšírený aj o zber kovového odpadu. Vďaka projektu z EÚ nám bolo umožnené vykonávať zber, prepravu a dotrieďovanie kovov na novej triediacej linke, ktorá uľahčuje prácu pri separovaní. Následne sú kovy lisované pomocou nového hydraulického lisu.

Objemné odpady

Objemné odpady sú odpady, ktoré svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú rozmerom používaných zberných nádob v systéme zberu komunálneho odpadu. Takýto odpad môžete odovzdať v Stredisku triedeného zberu. Ak nemáte možnosť dovozu takéhoto odpadu, objednajte si odvoz u TSST na tel. č. 032/776 32 15. Patria sem napríklad:  nábytky, dvere,  skrine, postele a podobne.

Jedlé oleje a tuky

Vychladnutý použitý jedlý olej a tuky z domácností môžu občania zbierať do plastovej PET fľaše. Je zakázané takéto oleje a tuky vylievať priamo do zbernej nádoby.

Tento zber je zo všetkých komodít v najhoršom stave. Občania vyhadzujú do týchto nádob ako komunálny odpad, tak často aj vyliaty olej, čo úplne znehodnotí celý jeho obsah.

Elektrický a elektronický odpad

Takýto odpad je odoberaný od občanov celoročne v Stredisku triedeného zberu a na jar a jeseň formou mobilného zberu, o ktorom sú občania včas informovaní.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad môže byť privezený do Strediska triedeného zberu celoročne, ale jednotlivé druhy odpadov nesmú byť zmiešané.

 

Stredisko triedeného zberu je otvorený 6 dní v týždni: v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 7.00 do 13.00 hod., v stredu od 7.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Mimo otváracích hodín je možné sprístupnenie Strediska triedeného zberu po vzájomnej dohode s TSST. Pri vstupe do Zberného dvora odpad treba kontaktovať vždy obsluhu Zberného dvora, ktorá pomôže odpad správne vytriediť a uložiť do určených kontajnerov.

Mimo prevádzkovú dobu Zberného dvora je zakázané ponechávať odpad pri bráne Zberného dvora. Priestor je monitorovaný priemyselnou kamerou. Pri nedodržaní tohto zákazu porušujete VZN o nakladaní s odpadmi.

Mesto Stará Turá má veľký záujem naďalej rozvíjať nakladanie s odpadmi svojim už teraz osvedčeným komplexným prístupom, smerom k maximálnej možnej miere materiálového zhodnotenia vyzbieraných odpadov a k čo možno k najnižšej miere ich skládkovania. Stále má pripravených mnoho nápadov, ktoré čakajú na postupnú realizáciu.

 

Publikované: 28.6.2017 | Aktualizácia: 28.6.2017