Menu

O verejnom osvetlení

Pocit bezpečia je základným predpokladom kvality života v meste. Tmavé a zle osvetlené ulice, blikajúce svetelné zdroje, výpadky pouličných svietidiel - to je štandard, ktorý poznáme z minulosti. Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia, ktorá v našom meste prebehla za posledné tri roky, sme dosiahli adekvátne osvetlené cestné komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá, vytvárajúce príťažlivý kolorit večerného mesta a prispievajúce aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a k potlačeniu kriminality.

Rekonštrukciu sme uskutočnili v dvoch etapách priamo v meste, ale aj v jeho miestnych častiach, vďaka nenávratnému finančnému príspevku z fondov EÚ, ktorého poskytovateľom bolo Ministerstvo hospodárstva SR. Oba projekty boli realizované v rámci operačného programu: Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, prioritná os: 2 – Energetika, opatrenia: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie   poradenstva v oblasti energetiky.

V prvej etape bola realizovaná celková rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Jiráskovej a Dibrovovej a tiež boli nasvietené štyri priechody pre chodcov. V druhej etape išlo už o čiastkovú rekonštrukciu presnejšie povedané o výmenu svietidiel za nové LED svietidlá, a to nielen v uliciach mesta, ale aj v jeho miestnych častiach (Súš, U Samkov, Trávniky, Lazy, Topolecká, U Kalúsov, U Mikulcov, U Mačicov, U Beňov, U Dornákov, U Biesikov, Koštialova Dolina, Papraď, Bielčikova Dolina, Sadloňová, Durcova Dolina, Drgoňova Dolina, Černochov Vrch a Dubník 1). Vymenených bolo celkovo 897 ks a doplnených bolo nových 257 ks svietidiel prevažne na betónových stožiaroch. Celkovo teda máme 1154 ks nových svietidiel (LED svietidlá a halogenidové svietidlá). Vymenené boli tiež dva rozvádzače a skorodované výložníky. V rámci oboch etáp boli do rozvádzačov doplnené inteligentné riadiace jednotky, ktorých úlohou je záznam informácií o spotrebe sústavy, jej regulácia a diaľkové riadenie.
Táto investícia priniesla zlepšenie kvality života v podobe zvýšenej bezpečnosti premávky na cestách, vnáša bezpečnosť do obytných štvrtí a na verejné priestranstvá po zotmení. Svojou funkčnosťou vplýva na vyššiu úroveň estetického vzhľadu mesta a v neposlednom rade sa efektívne pracujúca osvetľovacia sústava podpisuje pod zníženie nákladov na prevádzku verejného osvetlenia a spolu s tým aj pod šetrenie primárnych zdrojov potrebných na výrobu elektrickej energie. Prínosom sústavy verejného osvetlenia, ktorá sa radí k tzv. „environmentally friendly“ (priateľská voči životnému prostrediu) osvetleniu, je tiež zníženie zaťaženia ovzdušia škodlivinami (emisie CO2), ale i vyžarovanie bez svetelného smogu (vyžarovanie iba do dolného polpriestoru). Po vyše jeden a pol roku od realizácie druhej etapy môžeme pochváliť tiež výhody presnej informácie o poruchách verejného osvetlenia, čo je veľmi užitočné pre správcu verejného osvetlenia. Vďaka tomu  si naše mesto mohlo vytvoriť priestor a teda tiež finančný zdroj na pokračovanie  výmeny starých skorodovaných stĺpov verejného osvetlenia a tiež aj na výmenu vedenia.

 

Publikované: 28.6.2017 | Aktualizácia: 28.6.2017