Zóna Mierová dostane novú podobu. Mesto Stará Turá vyhlasuje architektonickú súťaž

Jeden z najväčších nezastavaných verejných priestorov v centre Starej Turej sa dočká zmeny. Mesto chystá revitalizáciu a vyhlásilo verejnú urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž návrhov. Úlohou architektov je navrhnúť aktívny a atraktívny verejný priestor s výrazným zastúpením zelene.

 

 

Zóna Mierová, územie s rozlohou viac ako 11 tisíc metrov štvorcových, sa nachádza na okraji pešej zóny mesta Stará Turá. Susedí s obytnou zónou na Hurbanovej ulici. V minulosti bol priestor súčasťou uličnej zástavby kedysi Hlavnej ulice (dnes ulice SNP). V pôvodných domoch pôsobili malí obchodníci a remeselníci. Zástavba však bola zbúraná v 70-tych rokoch 20. storočia kvôli výstavbe panelových domov. K zastavaniu priestoru však nikdy nedošlo a dlhé roky tu bolo “zbúranisko”. Po roku 1989 boli približne v mieste pôvodnej uličnej zástavby postavené unimobunky, ktoré boli odstránené v roku 2014. Odvtedy je priestor prázdny.

Zámerom mesta Stará Turá je vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny priestor s výrazným zastúpením zelene s ohľadom na kvalitu verejného priestoru, klimatické opatrenia, prítomnosť vodného toku, kontext obytnej a pešej zóny, dopyt po doplnkových funkciách a službách a priestorové napojenie na okolie. Nová podoba verejného priestoru zóny Mierová by mala podporovať spoločenský život všetkých generácií obyvateľov Starej Turej a umožňovať konanie malých komunitných a kultúrnych podujatí. 


Súťaž má kvalitnú porotu

Odpoveď na to, ako by mal priestor v budúcnosti vyzerať, by mala priniesť urbanisticko - architektonicko - krajinárska súťaž návrhov. Architekti majú na vypracovanie svojich návrhov čas do 18.10.2021. Súťažné podmienky, zadanie a všetky podklady k súťaži sú zverejnené na webstránke mesta (https://www.staratura.sk/item/zona-mierova-stara-tura-urbanisticko-architektonicko-krajinarska-sutaz-navrhov/) O víťazovi rozhodne porota v zložení Ing.arch. Martin Jančok, Ing. Eva Wernerová PhD., Ing. Magdalena Horňáková, Ing. arch. Katarína Robeková, Ing. arch. Peter Jurkovič a PharmDr. Leopold Barszcz. Predsedom poroty je Ing. arch. Pavol Paňák. Súťaž overila Slovenská komora architektov. Víťazný návrh bude odmenený cenou 9 000 eur. Druhé miesto získa 5 500 eur a tretie 3 500 eur. Na odmeny je vyčlenených ďalších 3 000 eur. 


Prebehla aj participácia

Mesto Stará Turá sa pred vyhlásením súťaže rozhodlo osloviť svojich obyvateľov s dotazníkovým prieskumom, ktorý sa týkal súčasného, ale najmä budúceho funkčného využitia daného priestoru. Dotazníkový prieskum sa konal v máji 2021 a zúčastnilo sa ho 486 respondentov. Súťažné zadanie sa v jednotlivých témach opiera aj o výsledky tohto prieskumu.

Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že súčasné využitie priestoru zóny Mierová je minimálne. Ľudia územím väčšinou len prechádzajú a územie v súčasnosti nie je, okrem služieb v okolí, prirodzeným cieľom. Respondenti za najväčšiu prednosť územia považujú jeho veľkosť - buď ako zelenej plochy alebo plochy pre voľnočasové aktivity alebo podujatia. Vízia budúcnosti sa na základe prieskumu viaže najmä k prítomnosti stromov, kvetov, zapojeniu vodných prvkov, tieňa a nadväzujúcich prvkov mobiliáru (lavičiek, košov, piknikových miest). V budúcnosti by sa mal podľa respondentov posilniť pobytový charakter priestoru s odpočinkovými, voľnočasovými a komunitnými aktivitami. To, ako bude priestor v budúcnosti vyzerať sa dozvieme po vyhlásení výsledkov súťaže v októbri tohto roka.

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.8.2021 | Aktualizácia: 3.8.2021