Zóna Mierová Stará Turá Urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž návrhov - výsledky súťaže

Zóna Mierová Stará Turá - 1.miesto

 

Zóna Mierová Stará Turá

Urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž návrhov - výsledky súťaže


Územie zóny Mierová s rozlohou viac ako 11 tisíc metrov štvorcových sa nachádza na okraji pešej zóny a susedí s obytnou zónou na Hurbanovej ulici. V minulosti bol priestor súčasťou uličnej zástavby kedysi Hlavnej ulice (dnes ulice SNP). V pôvodných domoch pôsobili malí obchodníci a remeselníci. Zástavba však bola zbúraná v 70-tych rokoch 20. storočia kvôli výstavbe panelových domov. K zastavaniu priestoru však nikdy nedošlo a dlhé roky tu bolo “zbúranisko”. Po roku 1989 boli približne v mieste pôvodnej uličnej zástavby postavené unimobunky, ktoré boli odstránené v roku 2014. 
 

Zámerom súťaže návrhov, ktorú vyhlásilo mesto Stará Turá, bolo vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny priestor s výrazným zastúpením zelene s ohľadom na kvalitu verejného priestoru, klimatické opatrenia, prítomnosť vodného toku, kontext obytnej a pešej zóny, dopyt po doplnkových funkciách a službách a priestorové napojenie na okolie. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov. Súťažné zadanie sa opieralo aj o výsledky dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi.

 

Spomedzi 11 zaslaných návrhov rozhodla o oceneniach odborná porota v zložení:


Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi

Ing.arch. Pavol Paňák - autorizovaný architekt SKA / predseda poroty

Ing.arch. Martin Jančok - autorizovaný architekt SKA

Ing. Eva Wernerová PhD. - autorizovaný krajinný architekt SKA

Ing. Magdalena Horňáková - autorizovaný krajinný architekt SKA


Závislá na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Katarína Robeková


Náhradníci poroty

Nezávislý na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Peter Jurkovič - autorizovaný architekt SKA

Závislý na vyhlasovateľovi

PharmDr. Leopold Barszcz

 


1. Miesto: Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Ing. akad. Arch. Ján Studený (spolupráca Alena Tundérová, Júlia Kolláthová)
Odmena: 9 000,00 €
Komentár poroty: Prednosťou návrhu je dobré zohľadnenie okolitého kontextu zóny Mierová a využitie konceptu priestorového členenia, ktorý odkazuje na historickú parceláciu územia. Rozhodnutie autorov návrhu plochu fragmentovať do ľahko udržiavateľných zelených blokov, vytvára štruktúru intenzívne využiteľných pobytových plôch a atraktívnych priestorov pre aktivity rozličného charakteru. Pozitívne je vnímané aj zapojenie zadných vchodov bytového domu do pokojnej časti upravených plôch. V rámci spevnených plôch chýba jasné vymedzenie (nie je uvedená) zhormažďovacej plochy pre spoločenské podujatia. Navrhovaný multifunkčný objekt sleduje pôvodnú uličnú čiaru a vytvára zázemie pre živé prevádzky. Nedostatkom objektu je výrazná orientácia do dvora, uzatváranie priestoru zo severo-západnej strany, blokovanie prepojenia verejného priestoru s vodným tokom a nedostatočné otvorenie budovy smerom k promenáde. Vzhľadom na odhadované celkové investičné náklady je otázna aj veľkosť a štandard prevedenia navrhovaného objektu.

 


2. Miesto: Architektonické štúdio Atrium s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš Mitro, Bc. Pavel Bakajsa, Jasmín Al-Husseinová)
Odmena: 7 000,00 €
Komentár poroty: Porota ocenila výrazný koncept návrhu, ktorý vyzdvihuje priestorovú veľkorysosť ako hlavnú kvalitu, zohľadňuje vzťah priestoru s vodným tokom, rieši rozdrobenosť a nejednoznačnosť zóny Mierová. Umne narába s mierkou elementov návrhu, ktoré korešpondujú s veľkosťou dominantného bytového domu. Kruhový motív centrálnej plochy nedefinuje aktivity, ktoré by sa v ňom alebo mimo neho mali odohrávať, ale otvára využitie verejného priestoru našej predstavivosti. Pozícia objektu vytvára v priestore novú fasádu a jasne uzatvára pôvodnú zástavbu. Zároveň z pohľadu neskoršej etapizácie jeho výstavby nemá takéto umiestnenie negatívny vplyv na využívanie hlavného priestoru. Návrhu chýba lepšie zadefinovanie zelene, dažďového manažmentu, mobiliáru pozdĺž promenády, lávok cez vodný tok, nadväznosti k parteru bytového domu a celkovo lepšie prepojenie centrálneho kruhu s okolitým priestorom pre všetky vekové skupiny. Návrh pôsobí schematicky s výrazným zameraním na formu.

 3. Miesto: Kuklica Smerek s.r.o. (Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Erik Hornáček, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. Andrea Prievalská)
Odmena: 5 000,00 €
Komentár poroty: Návrh pracuje s konceptom vytvorenia organického parku, ktorý ponúka rozličné aktivity v rámci plôch vymedzených pešími ťahmi. Pozdĺž promenády je park ohraničený solitérnymi objektmi, ktoré zachovávajú priehľady v rámci riešeného územia. Porota ocenila aj prácu s nábrežím vodného toku a návrh novej lávky. Negatívne je vnímané prílišné preddefinovanie urbanistickej schémy (pavilónové objekty,organický charakter parku), ktorá obmedzuje variabilitu využitia územia. Zvolená forma objektov, sa aj napriek inšpirácií v historickej zástavbe, v danom prostredí javí cudzia.
 

 

 4. Miesto: NEWGARDENDESIGN s.r.o. (Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing. Alexandra Macholová, Mgr. art. Marek Petrek - konzultácia)
Komentár poroty: Navrhovaný objekt je výrazným prvkom riešenia územia. Jeho tvar uzatvára zelenú plochu voči centru mesta a peším trasám, a naopak sa otvára ku križovatke na severe územia, čo porota vnímala negatívne. Intenzívnejšie plochy zelene, vrátane vodnej plochy a aktívnych prvkov mobiliáru pôsobia atraktívne, no nachádzajú sa v príliš blízkom kontakte s fasádou bytového domu, pričom značná časť zelenej plochy zostáva nezadefinovaná. Celkovo kladie návrh príliš veľký dôraz na diferencovanie zastavaných plôch a plôch zelene.

 

 

 


5. Miesto: Lucký architects s.r.o. (Ing. arch. Marián Lucký)
Komentár poroty: Pozitívne je vnímané jasné definovanie plôch verejného priestoru s dostatočným priestorom na variabilitu. Umiestnenie objektu do severného rohu riešeného územia pôsobí ako konkurencia k šikmej polohe bytového domu. Pozitívom trojuholníkového pôdorysu je fungovanie parteru objektu na všetky strany, bez vytvárania neaktívnych bočných štítových stien. 

 

 

 

 6. Miesto: Scale studio a.s. (Ing. arch. Matej Molnár, Ondrej Jobus, Ján Hubčík, Miriama Šalatová, Juraj Tesák, Karina Humajová, Kristína Demeterová)
Komentár poroty: Návrh výrazné uberá zo zelených plôch v prospech centrálne umiestneného objektu. Vzhľadom na potrebu etapizovateľnosti výstavby sa takéto riešenie nejaví vhodné, keďže veľká časť územia zostane až do výstavby objektu nevyužitá.  Negatívom je tiež trasovanie zásobovania pre navrhovaný objekt od bytového domu a celkovo chýbajúce prepojenie zelených plôch s promenádou Porota ocenila  veľkorysé riešenie promenády smerom k vodnému toku.  
 

 

 

 


7. Miesto: 2M ateliér architektúry (Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Filip Hečko, Ing. arch. Miroslav Michalica)
Komentár poroty: Návrh si vybral ako hlavnú tému riešenie záplavových území. Identifikoval rozsah záplavového územia, na základe ktorého navrhuje zásahy v krajine a v intraviláne pre účely retencie dažďových vôd. Využíva striedmy a jednoduchý výraz, no bez väčšej artikulácie zelenej plochy. Situovanie “námestia” do križovatky určenej pre prejazd automobilov je nevhodný. Návrh neumiestnil na riešenom územia žiadny objekt a venoval sa nad rámec zadania rozšíreniu existujúceho objektu na ul. SNP.  
 

 

 

 

 


8.-11. Miesto: STUDIO s.r.o. (Ing. arch. Peter Tracík, MBA, doc. Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD., Alessandro Martinelli, arch. BI., PhD, M. Arch. Hanju Chen, BI., M. Arch Jihan Kim)

Komentár poroty: Napriek čiastkovému prínosu návrh nevykazuje dostatočné kvality na postúpenie do ďalšieho kola hodnotenia. Zrušenie prirodzeného predĺženia pešieho ťahu smerom z centra pozdĺž vodného toku sa javí ako negatívna zmena pre riešené územie. Návrh potláča charakter pohybu chodcov a pracuje s formou geometrického usporiadania územia inšpirovaného polohou bytového domu. Navrhovaný objekt je umiestnený príliš blízko bytového domu. Združenie plôch parkovania a pobytových plôch do jednej úrovne, vytvára potenciálne nebezpečné kolízie.

 

  

 8.-11. Miesto: Ing. arch. Tatiana Dunajská Ateliér 34 (Ing. arch. Tatiana Dunajská, Ing. arch. Michaela Dunajská)

Komentár poroty: Napriek čiastkovému prínosu návrh nevykazuje dostatočné kvality na postúpenie do ďalšieho kola hodnotenia. Trojuholníkové fragmentovanie zelenej plochy medzi parkovisko, nový objekt, komunitnú záhradu a námestie, jasne svojimi veľkosťami prioritizuje jednotlivé funkcie na úkor potenciálu zelenej plochy. Ohraničenie komunitnej záhrady do vysokej zásteny sa javí ako nadbytočné.

  


8.-11. Miesto: MG Civil Engineering & Architecture s.r.o. (Ing. arch. Adam Vojtek, Ing. Matúš Geschwandtner)

Komentár poroty: Napriek čiastkovému prínosu návrh nevykazuje dostatočné kvality na postúpenie do ďalšieho kola hodnotenia. Centrálnym motívom návrhu je kontajnerový objekt, ktorý sa nachádza príliš blízko bytového domu. Okružná in-line trasa duplikuje existujúce chodníky a vnáša do územia aktivity, ktoré sú v kontraste s charakterom priestoru.   

  

 8.-11. Miesto: Ing. arch. Iveta Kusendová, Ing. Zuzana Isteníková, Bc. Matej Ondrišák
Komentár poroty: Napriek čiastkovému prínosu návrh nevykazuje dostatočné kvality na postúpenie do ďalšieho kola hodnotenia. Návrh používa v stvárnení riešeného územia a verejného priestoru rôznorodé a kontrastné prvky a detaily, ktoré vo výsledku pôsobia neusporiadane. Objekt umiestnený v teréne nezohľadňuje rovinatú topografiu terénu a vytvára neprirodzený val. 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 11.11.2021 | Aktualizácia: 11.11.2021
Nastavenia cookies