Zóna Mierová Stará Turá - Urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž návrhovZóna Mierová Stará Turá
Urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž návrhov

 

Zóna Mierová, územie s rozlohou viac ako 11 tisíc metrov štvorcových, sa nachádza na okraji pešej zóny mesta Stará Turá. Susedí s obytnou zónou na Hurbanovej ulici. 

V minulosti bol priestor súčasťou uličnej zástavby kedysi Hlavnej ulice (dnes ulice SNP). V pôvodných domoch pôsobili malí obchodníci a remeselníci. Zástavba však bola zbúraná v 70-tych rokoch 20. storočia kvôli výstavbe panelových domov. K zastavaniu priestoru však nikdy nedošlo a dlhé roky tu bolo “zbúranisko”. Po roku 1989 boli približne v mieste pôvodnej uličnej zástavby postavené unimobunky, ktoré boli odstránené v roku 2014. Odvtedy je priestor prázdny.


Zámerom mesta Stará Turá je vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny priestor s výrazným zastúpením zelene s ohľadom na kvalitu verejného priestoru, klimatické opatrenia, prítomnosť vodného toku, kontext obytnej a pešej zóny, dopyt po doplnkových funkciách a službách a priestorové napojenie na okolie.

Mesto Stará Turá sa pred vyhlásením súťaže rozhodlo osloviť svojich obyvateľov s online dotazníkovým prieskumom, ktorý sa týkal súčasného, ale najmä budúceho funkčného využitia daného priestoru. Dotazníkový prieskum sa konal v máji 2021 a zúčastnilo sa ho 486 respondentov. Súťažné zadanie sa v jednotlivých témach opiera aj o výsledky tohto prieskumu.


Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Lehota na vyhlásenie súťaže: 04.08.2021
Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: 18.10.2021, 17:00

 

Vyhlasovateľ: Mesto Stará Turá
V zastúpení: PharmDr. Leopold Barszcz, primátor mesta Stará Turá
Adresa:
Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, SR, www.staratura.sk
Kontakt:   

Veronika Benianová, +421 908 959 455, veronika.benianova@staratura.sk 

 
Účel súťaže:

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

 

Formát súťaže: 

Verejná projektová jednoetapová urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž návrhov.

 

Okruh účastníkov: 

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo §4a alebo §5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

 

Termíny:

Lehota na predkladanie súťažných návrhov:
18. 10. 2021 do 17:00
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže:  
01. 11. 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 08. 11. 2021

 

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Nakoľko je priestor verejne dostupný, prehliadky nebudú organizované ako spoločné.Porota: 

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi

Ing.arch. Pavol Paňák - autorizovaný architekt SKA

Ing.arch. Martin Jančok - autorizovaný architekt SKA

Ing. Eva Wernerová PhD. - autorizovaný krajinný architekt SKA

Ing. Magdalena Horňáková - autorizovaný krajinný architekt SKA

 

Závislá na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Katarína Robeková


Náhradníci poroty

Nezávislý na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Peter Jurkovič - autorizovaný architekt SKA

Závislý na vyhlasovateľovi

PharmDr. Leopold Barszcz

 

Ceny:

1. cena: 9 000,00 €

2. cena: 5 500,00 €

3. cena: 3 500,00 €

Suma vyhradená na odmeny: 3 000,00 €

 

Kontaktný bod: 

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie: IS EVO.


Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme IS EVO. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka/uchádzača sú uvedené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html   


V profile zákazky na portáli IS EVO  sa nachádzajú aj všetky podrobné informácie k súťaži vrátane kompletných podkladov: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433422

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 2.8.2021 | Aktualizácia: 2.8.2021
Nastavenia cookies