Samospráva

VZN schválené na poslednom zasadnutí MsZVZN schválené na poslednom zasadnutí MsZ
Názov Dátum
VZN č. 4/2023 o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá 25.06.2023 VZN o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá s účinnsťou od 01.10.2023 - 721.2 kB
VZN č. 5/2023 - Nar. o pohrebníctve - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Stará Turá 23.06.2023
VZN č. 7/2022-Nar.,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Stará Turá - Zmeny a doplnky č. 2“ 12.12.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 16.12.2021
Všeobecné záväzné nariadenie č.7/2021 o určení prípadov hodných osobitného zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci sociálneho bývania na území mesta Stará Turá 15.12.2021
VZN č. 2/2021 Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 22.02.2021
VZN č. 6/2020 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 22.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o dotáciách na mzdy a prevádzku na žiaka/ dieťa škôl a školských zariadení 02.11.2020
VZN o poskytovaných druhoch sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby na území mesta Stará Turá 30.09.2020
VZN č.7/2016 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 26.08.2016
Nastavenia cookies