Občan vybavuje

Poskytovanie informácií

V prípade nevyhovenia žiadosti o poskytnutie informácií - hoci len sčasti -  pripraví vecne príslušné oddelenie mestského úradu  písomné rozhodnutie o odmietnutí žiadosti. Proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie proti rozhodnutiu  sa prijíma na podateľni mestského úradu mesta , ktorá ho postúpi vecne príslušnému oddeleniu. O odvolaní rozhoduje primátor mesta. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti je možné  preskúmať správnym súdom na základe podania správnej  žaloby. podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.Nastavenia cookies