Občan vybavuje

Zásady hodnotenia vedúcich pedagogických zamestnancov

Povinnosť hodnotenia riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení vyplýva z § 6 ods. 23 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 70 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Pracovným poriadkom MŠVVaŠ SR č. 2010-8851/18548:1-41 pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení pedagogický zamestnanec

K stiahnutiu

Nastavenia cookies