Občan vybavuje

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Popis

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Stará Turá.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba,

  • ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť")
  • podáva oznámenie na Mestský úrad Stará Turá

b) právnická osoba,

  • ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
  • podáva oznámenie na Mestský úrad Stará Turá

c) podnikateľ,

  • ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania
  • podáva oznámenie na Mestský úrad Stará Turá


Elektonický formulár
           


Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Elektronický formulár           


Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, množstvový zber

 

 

Kto vybavuje

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta
p. Fecková Ivana

 


Poplatok

  •  nevyžadujú sa


Lehota

  • na vybavenie: 30 dní


Predpis – (Zákon, VZN)

Mesto Stará Turá, Publikované: 1.2.2018 | Aktualizácia: 4.6.2018
Nastavenia cookies