Občan vybavuje

Slávnostná rozlúčka so školským rokom 2021/2022 v Základnej škole Stará Turá.

30.06.2022 sa školský dvor na Komenského ulici zaplnil žiakmi, rodičmi, pedagógmi, zamestnancami školy a prítomnými hosťami. Táto slávnostná udalosť, ktorú žiaci, ale i učitelia tak túžobne očakávali, bola konečne tu. Posledný deň školského vyučovania, kedy žiaci dostali vysvedčenia, niektorí svoje prvé vysvedčenie a niektorí posledné.  Dôstojné zahájenie za zvukov slovenskej hymny dotváralo túto slávnostnú atmosféru. Prítomným sa prihovorila pani zástupkyňa školy Mikulcová, ktorá zároveň privítala hostí- pána primátora, pani prednostku, vedúcu  školského úradu, pána riaditeľa základnej umeleckej školy a všetkých žiakov a kolegov. Požiadala pani riaditeľku Koštialovú o príhovor. Bilancovanie úspechov, ale i neúspechov, pochvaly, ale aj pokarhania. S týmto všetkým sa v priebehu školského roka stretávame. Pani riaditeľka pochválila prvákov, ktorí úspešne zvládli svoj prvý rok v škole spolu svojimi učiteľkami, vymenovala najlepších žiakov z každej triedy po ročníkoch, ktorí boli knižne odmenení na triedach. Lúčila sa s deviatakmi a zaželala im úspešný vstup do života na iných školách, zároveň sa im poďakovala za slušné správanie, vynikajúce výsledky a reprezentáciu školy.

Najlepší žiaci školy boli ocenení aj primátorom mesta: Zuzana Fecková, Jakub Ďuriš, Anna Redajová, Alexandra Molcová, Martin Mikulec, Vanesa Sekerková.

Žiakom sa prihovoril aj p. primátor Barszcz a zaželal všetkým pekné a pohodové prázdniny, aby  prišli v septembri plní sily späť do školských lavíc.

Publikované: 4.7.2022 | Aktualizácia: 4.7.2022
Nastavenia cookies