Občan vybavuje

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Popis

Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností?

Priznanie k dani z nehnuteľností  podáva daňovník príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia,  ak nastali skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie dane – kúpa, darovanie, vydané právoplatné stavebné, alebo kolaudačné rozhodnutie a pod.   Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností  do 30 dní od vzniku daňovej povinností. Čiastkové priznanie podáva daňovník v prípade, ak podal priznanie k dani z nehnuteľností v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom, alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, bolo mu vydané právoplatné stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie a pod. , alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností za inú nehnuteľnosť, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 
Elektronický formulár           


Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

 

 

Čo potrebujeme?

K daňovému priznaniu je potrebné doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností z katastrálneho úradu, kópiu kúpno-predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, osvedčenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti, oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby, dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností, stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti, kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti, a pod.

Oslobodenie od dane z pozemkov

 1. pozemky, na ktorých sú cintoríny
 2. pozemky, na ktorých sú močiare,
 3. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
 4. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

 
Zníženie dane z pozemkov

 1. 50 % z daňovej povinnosti na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením
 2. 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.


Oslobodenie od dane zo stavieb alebo dane z bytov

stavby alebo byty, slúžiace školám


Zníženie dane zo stavieb a bytov

 1. 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi , fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
 2. 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž  vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu

Daňovník je povinný k poskytnutiu daňového zníženia na základe poberania dávok v hmotnej núdzi doložiť potvrdenie príslušného úradu o poberaní dávok v hmotnej núdzi, a pri znížení na základe preukazu ŤZP, ŤZP/S, kópiu preukazu ŤZP, ŤZP/S.

Veková hranica fyzických osôb na poskytnutie zníženia dane z pozemkov, stavieb a bytov je viac ako 70 rokov.

Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane  v priznaní k dani z nehnuteľností, alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani, s výnimkou fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré majú zľavu na byt alebo dom automaticky, bez podania priznania k dani z nehnuteľnosti.

Priznanie k dani z pozemkov: rozhodujúci je údaj v katastri nehnuteľností.

Priznanie k dani zo stavieb:  na zaradenie stavieb do predmetu dane je rozhodujúci účel jej využitia k 1.1. zdaňovacieho obdobia.

Priznanie k dani z bytov: rozhodujúci je údaj v katastri nehnuteľností, výmera podlahovej plochy bytu vrátane pivnice.

Sadzby dane: nájdete v aktuálnom VZN mesta Stará Turá, č.6/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní, kalkulačka k výpočtu dane z nehnuteľností .


Kto vybavuje

Ekonomické oddelenie
p. Moravcová Zlatica


Daň z nehnuteľností 

 • výšku dane oznámi referát daní a poplatkov rozhodnutím, ktoré doručí vlastníkovi nehnuteľností do vlastných rúk.


Lehota

 • do 31. januára bežného roka 


Predpis – (Zákon, VZN) 

 • Zákon č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN č.6/2019-Nar. v znení VZN č. 3/2021 Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).  

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 1.2.2018 | Aktualizácia: 23.1.2023
Nastavenia cookies