Občan vybavuje

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Popis  

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základom dane je počet prenocovaní.  


Elektronický formulár
           


Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

 

 

Čo potrebujeme (Doklady – prílohy) 

Prevádzkovateľ zariadenia  poskytujúci ubytovanie  vedie v písomnej alebo elektronickej forme  preukázateľnú evidenciu o prechodne ubytovaných osobách.  Táto evidencia musí obsahovať: meno, priezvisko ubytovaných, adresa trvalého bydliska, deň príchodu a odchodu, počet prenocovaní. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný  podávať mesačne vyúčtovanie dane za ubytovanie do 15 dňa v mesiaci za uplynulý mesiac.

Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje ubytovanie si vyzdvihne na mestskom úrade potvrdenky na zaplatenie daní. Potvrdenky pri vyberaní daní vyplní  trojmo a kópie odovzdá na mestský úrad v termínoch odvodu daní. 


Kto vybavuje
 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta
p. Fecková Ivana

Poplatok 

Sadzba dane  je 0,80 € na osobu a prenocovanie

Lehota 

Daň platí prevádzkovateľ, ktorý poskytuje prechodné ubytovanie na mestský úrad
mesačne  vždy do 15. dňa v mesiaci za uplynulý  kalendárny mesiac.  

Predpis – (Zákon, VZN)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 6/2019  Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní.

Mesto Stará Turá, Publikované: 1.2.2018 | Aktualizácia: 1.2.2018
Nastavenia cookies