Občan vybavuje

Zmeny a doplnok č.1/2009 územného plánu Mesta Stará Turá

MESTO  STARÁ  TURÁ
Mestský úrad, ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

 

Verejná vyhláška ! 

 

Vec: Zmeny a doplnok č.1/2009 územného plánu Mesta Stará Turá.

Mesto Stará Turá ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v súlade s § 22 tohto zákona v znení neskorších predpisov  o z n a m u j e   začatie prerokovávania návrhu Zmeny a doplnku č.1 územného plánu Mesta Stará Turá.
Predmetom  doplnku č. 1 územného plánu mesta vyčlenenie a rozšírenie obytného územia na úkor výrobného územia z dôvodov prehodnotenia jeho rozlohy a polohy.
Žiadame všetkých občanov a právnické osoby o pripomienky a stanoviská k návrhu Zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta. 
Lehotu na predkladanie pripomienok a stanovísk stanovujem na 30 dní t.j. do 07.08.2009.  Návrh Zmeny a doplnku č.1 územného plánu mesta je vystavený na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta Stará Turá a na Mestskom úrade, odd. výstavby, ÚP a ŽP v Starej Turej- DŠS  ul. Družstevná 429/2 miestnosť č.109-prízemie (stále pracovisko MsÚ Stará Turá).
Zároveň pozývame občanov na verejné prerokovanie, ktoré sa uskutoční dňa 29.07.2008 (streda) o 10,00 h  vo veľkej zasadačke mestského úradu v Starej Turej na ul. SNP č.1/2 (prízemie budovy).
Vyzývame Vás na zabezpečenie účasti Vášho zodpovedného zástupcu, prípadne písomného stanoviska k uvedenému návrhu  Zmeny a doplnku č.1 územného plánu Mesta Stará Turá do 07.08.2009 na adresu: Mesto Stará Turá, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá.

 
        
Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Mesto Stará Turá, Publikované: 6.7.2009 | Aktualizácia: 5.7.2020
Nastavenia cookies