Menu

Obsahová náplň práce školského úradu

Spoločný školský úrad   bol zriadený 1.7.2007  mestom Stará Turá a obcami  Krajné, Kostolné, Košariská, Brestovec, Jablonka, Stará Myjava, Rudník a Vaďovce za účelom odborného zabezpečenia úloh a činností v oblasti školstva.
Školský úrad spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení, zákonnými zástupcami žiaka a zriaďovateľom škôl a školských zariadení. 

Pôsobnosť spoločného obecného školského úradu podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zahŕňa  činnosti:

a/ v rámci zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy
b/ v rámci výkonu originálnej pôsobnosti (výkon samosprávnych činností)

Pokračovanie v prílohe

K stiahnutiu

Školský úrad Stará Turá, Publikované: 1.2.2019 | Aktualizácia: 20.2.2019