Občan vybavuje

Vyhodnotenie komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb za rok 2019

V zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má obec povinnosť vypracúvať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) ako hlavný nástroj na podporu rozvoja a financovania sociálnych služieb. Plnenie jednotlivých cieľov a opatrení stanovených v komunitnom pláne vyhodnocuje jedenkrát ročne oddelenie sociálnych vecí MsÚ v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri MsZ, poskytovateľmi sociálnych služieb, príslušnými oddeleniami MsÚ a ďalšími zainteresovanými organizáciami.

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.5.2020 | Aktualizácia: 30.1.2023
Nastavenia cookies