Občan vybavuje

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času Stará Turá

 

Výberové konanie neprebehlo, nakoľko sa  sa neprihlásil žiadny uchádzač.

 

 

 

 

Mesto Stará Turá SNP 1/2, 916 01 Stará Turá


podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“)  a v súlade s  § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 5962003 Z. z.),  zákonom č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) a zákonom  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov  vyhlasujeV Ý B E R O V É     K O N A N I E
 na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  
Centra voľného času

Gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá

s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.11.2022.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca §39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.  a osobitné kvalifikačné predpoklady:

a)    kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a  podkategórii pedagogického zamestnanca (§10 zákona č. 138/2019 Z. z.), získanie vyžadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (§11 a §12 zákona č. 138/2019 Z. z.)

b)   zaradenie  do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (§39 zákona č. 138/2019 Z. z.)

c)    bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z. a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.)

d)   zdravotná spôsobilosť, (§16 zákona č. 138/2019 Z. z.),

e)    ovládanie štátneho jazyka (§17 zákona č. 138/2019 Z. z.)

f)    najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§3 zákona č. 596/2003 Z. z.)

 

 

Ďalšie požiadavky a kritériá:

a)      znalosť príslušnej legislatívy pre daný druh a typ školy alebo školského zariadenia

b)      riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

c)      asertivita, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,

d)      aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),

e)      spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

f)       výhodou je vodičský preukaz skupiny B.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

a)      písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),

b)      overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

c)      fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti (certifikáty, atestácie, a pod.)

d)      profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, osobný dotazník,

e)      potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti,

f)       písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia-centra voľného času v rozsahu maximálne 4 strany,

g)      písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania  podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

h)      čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Platové podmienky budú upravené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa  nariadenia   vlády Slovenskej republiky                č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov  a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z.

Základná mzda je 1 152 eur, príplatok za riadenie a ostatné príplatky závisia od dĺžky praxe. 

Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú  vo výberovom konaní akceptované.

Termín a miesto podania žiadosti

a)      písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu Mestský úrad, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá,

b)      termín podania prihlášok do 30.09.2022 do 12.00 hod.,

c)      obálku označte heslom „Výberové konanie – Centrum voľného času, Gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá  – NEOTVÁRAŤ."

Termín a miesto výberového konania
písomne oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti na výberovom konaní  Rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie:
Oddelenie školstva a sociálnych vecí, č. tel.: 032/746 16 28

  Stará Turá  08.08.2022

                                                                                       

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 8.8.2022 | Aktualizácia: 19.10.2022
Nastavenia cookies