Občan vybavuje

Správne poplatky a elektronizácia verejnej správy

Výťah najdôležitejších správnych poplatkov vyrubovaných na MsÚ Stará Turá podľa zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

   
ČASŤ – STAVEBNÁ ČINNOSŤ  - MsÚ

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia:

 • pre fyzické osoby - 40 €
 • pre právnické osoby - 100 €
 • Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - 20 €


Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmenu dokončených stavieb:

 • na stavbu rodinného domu - 50 €
 • na stavbu bytového domu - 200 €
 • na stavby na individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb
 • ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25 €
 • ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50 €
 • na stavebné úpravy dokončených stavieb, ktoré si vyžadujú stavebné povolenie rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu- 35 €
 • bytových domov - 100 €
 • na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 • garáž s jedným alebo dvoma miestami - 30 €
 • prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30 €


Ohlásenie jednoduchej stavby:

 • pre fyzické osoby - 20 €
 • pre právnické osoby - 50 €

 
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav:

 • pre fyzické osoby - 10 €
 • pre právnické osoby - 30 €


Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby -30 €

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (za každý objekt):

 • pre fyzické osoby - 20 €
 • pre právnické osoby - 50 €


Žiadosť o povolenie informačného, reklamného zariadenia na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má

 • veľkosť od 3 m2 do 20 m2 - 60 €
 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 - 150 €


Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie

 • na stavbu rodinného domu - 35 €
 • na stavbu bytového domu - 120 €
 • na stavby ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 • garáž s jedným alebo dvoma miestami - 20 €
 • prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 20 €
 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2 - 50 €ČASŤ – EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA  – MsÚ

Položka:

 • Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby - 5 €

 

ČASŤ – VŠEOBECNÁ SPRÁVA – MATRIČNÝ ÚRAD STARÁ TURÁ

Položky:

 • Výpis z matriky, s výnimkou prvého výpisu z knihy narodení, manželstiev a úmrtí - 5 €
 • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík- 2 €
 • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis - 2 €
 • Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku -2 €, v českom jazyku - 3 €
 • Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, za každú aj začatú stranu - 2 €
 • Žiadosť   o   zápis   matričnej   udalosti,   ktorá    nastala   v cudzine   do   osobitnej   matriky- 10 €
 • Príprava   podkladov   k   uzavretiu   manželstva   pred   orgánom registrovanej   cirkvi   alebo   náboženskej   spoločnosti- 10 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR -20 €
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami - 35 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 70 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosť - 70 € a zároveň poplatok podľa uznesenia číslo 30-V/2011 - 150 €Poznámka:

Podľa § 6 ods. 2 zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.3.2017 | Aktualizácia: 14.11.2022
Nastavenia cookies