Občan vybavuje

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa

Popis

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.


Elektronický formulár
           


Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa


 

Čo potrebujeme (Doklady – prílohy) 

Treba vedieť kedy sa pes narodil a odkedy je chovaný na adrese daňovníka.

Kto vybavuje

Ekonomické oddelenie
p. Oslayová Anna


Poplatok
 

Sadzba dane za psa je rozdelená ak:

  • Pes chovaný v rodinných domoch v miestnych častiach  –  4,00 €
  • Pes chovaný v rodinných domoch v meste –  8,00 €
  • Pes chovaný v bytových domoch    -  35,00 €


Lehota 

Lehota vybavenia je 30 dní od podania.
 

Predpis – (Zákon, VZN)

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 5/2019 v znení neskorších predpisov,  priznanie k dani za psa  sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví  Ministerstvo financií SR všeobecne záväzným právnym predpisom, v ktorom daňovník označí druh priznania ( PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje).

Mesto Stará Turá, Publikované: 1.2.2018 | Aktualizácia: 1.2.2018