Samospráva

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 za mesto Stará Turá

 

Údaje o obyvateľoch

Počet obyvateľov spolu: 8 724

muži: 4 218

ženy: 4 506

Hustota obyvateľstva (ob./km²): 171,26

Štátni občania: 8 659

Cudzinci: 64


Veková štruktúra

0 – 14-roční: 1 067

15 – 64-roční: 5 725

65 a viac roční: 1 932

Priemerný vek (roky): 45,4


Vzdelanie

základné: 1 029

stredoškolské:5 287

vysokoškolské: 1 302

Ekonomicky aktívni: 4 673


Najpočetnejšie náboženské vyznania

bez náboženského vyznania: 3 161

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické): 2 808

Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke): 1 805


Rodinný stav

slobodný, slobodná: 3 585

ženatý, vydatá: 3 532

rozvedený, rozvedená: 936

vdovec, vdova: 654

 


 

 

Údaje o domoch

Domy: 1 548

Rodinné domy: 1 294

Bytové domy: 204

Domy vo vlastníctve fyzickej osoby: 1 333

Domy s vodovodnou prípojkou v dome z verejnej siete: 702

Domy s plynovou prípojkou: 611

Domy s prípojkou na kanalizačnú sieť: 606

Obnovené domy: 965   

 


   

 

 

Údaje o bytoch

Byty: 4 118

Byty v rodinných domoch: 1 296

Byty v bytových domoch: 2 768

Obecné byty: 98

Priemerná podlahová plocha bytu (m²): 73,54

Byty s vodovodom zo spoločného zdroja: 3 473

Byty vykurované plynom: 3 162 

 

 

Súvisiace odkazy

www.scitanie.sk, Publikované: 17.2.2023 | Aktualizácia: 17.2.2023
Nastavenia cookies