Samospráva

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Vreba

Ohlasovňa pobytu Stará Turá

 

 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

Ohlasovňa pobytu v Starej Turej na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

 

 

07.02.2024

 

 

Vladimír Vreba, dátum narodenia 15.11.1979

 

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Stará Turá

 

 

 

Stará Turá, dňa 7.2.2024

 

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 07.02.2024

Zvesené dňa:   22.02.2024

MsÚ Stará Turá, Publikované: 7.2.2024
Nastavenia cookies