Menu

oznámenie o doručení písomností - Hradská

 

Mesto    STARÁ  TURÁ


OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ


Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

 

Andrei Hradskej,   nar. 1989,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  20. októbra 2017 jej bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 20.novembra 2017

MsÚ Stará Turá, Publikované: 20.10.2017