Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti (Baďurová, Chudík)

Mesto Stará Turá týmto oznamuje,

občanovi (občanom) s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že mu (im)  bola na Mestský úrad Stará Turá doručená listová zásielka. Uvedenú listovú zásielku si môžete vyzdvihnúť na prízemí Klientske centrum, evidencia obyvateľov  č. dverí 4 v úradných hodinách.

Adresát (adresáti):

Mária Baďurová (vyvesené dňa 26.01.2024, zvesené dňa 13.2.2024)

Anton Chudík (vyvesené dňa 26.01.2024, zvesené dňa 13.2.2024)

MsÚ Stará Turá, Publikované: 26.1.2024 | Aktualizácia: 27.1.2024
Nastavenia cookies