Výzva na predkladanie žiadostí: Dotácie pre športové podujatia na rok 2019

 

Mesto Stará Turá pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce. Utvára aj podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu v meste. V rámci dostupných finančných prostriedkov z programového rozpočtu sa mesto snaží formou dotácii podporovať staroturianske športové združenia, športové kluby a organizácie venujúce sa telovýchovnej činnosti v meste a športový areál na štadióne, ktorý slúži občanom Starej Turej na športové aktivity. Primátor mesta Stará Turá v spolupráci s Komisiou pre šport rozhodol, že podporí sumou 4.000 € projekty, ktoré sa venujú športovým činnostiam vo voľnom čase detí a mládeže do 26 rokov a činnostiam rodín s deťmi.

 

Mesto Stará Turá vyhlasuje program: Dotácie pre športové podujatia na rok 2019!

 

CIELE PROGRAMU

Mesto podporí športové aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže.

Podporované  aktivity môžu byť z  nasledovných oblastí:

- podpora celoročných, jednodňových či viacdňových podujatí a aktivít zameraných na športovú a telovýchovnú činnosť detí a mládeže do 26 rokov a činnosť rodín s deťmi.  

Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky krúžkov, klubov a organizácií, ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie deti a mládež k športu a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky na celoročnú prácu v oblasti telovýchovnej činnosti s deťmi a mládežou.

Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu detí, prípadne mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti.

 

PROGRAM JE URČENÝ:

-         pre kluby, organizácie, združenia, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi a venujú sa im v oblasti športu a telovýchovy.

 

KRITÉRIÁ:

-         projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov alebo rodinám s deťmi

-         projekt sa realizuje v komunite na lokálnej úrovni

-         aktivity skupiny môžu mať pravidelný alebo nepravidelný charakter

-         max. výška dotácie na jeden projekt, ktorú je možné žiadať od mesta je do 500 €,

-         dotácia v zásade nesmie byť použitá na investície - posudzuje sa individuálne v súvislosti s požiadavkami projektu     

-         finančné krytie zo zdrojov programu nesmie presiahnuť 90 % celkovej sumy projektu – 10 % zdrojov musí byť z vlastných zdrojov

-         financie budú záujemcom poukázané vopred naraz na základe zmluvy.

 

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:

-         všetci záujemcovia o program a podporu majú možnosť informovať sa u koordinátora programu

-         záujemcovia o finančnú podporu spracujú projekt a pošlú ho na adresu koordinátora programu

-         Komisia MsZ pre šport odporučí projekty na schválenie

-         s predkladateľmi schválených dotácií sa uzavrie zmluva

-         po ukončení projektu zodpovedný realizátor vypracuje hodnotenie projektu spolu s vyúčtovaním a predloží ho koordinátorovi programu

 

Uzávierka prijímania projektov: 31.03.2019

Trvanie projektu: 1.5.2019 -  30.11.2019

Predloženie záverečnej správy: do 15.12.2019

 

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žiadostí o grant dostanete u koordinátora programu Dotácie pre športové podujatia na rok 2019 Mgr. Miroslava Krča, 032/746 16 15; 0905 446 984, e-mail: media@staratura.sk v pracovných dňoch.

 

 

 

Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mesta Stará Turá:

www.staratura.sk, nájdete ich pod príspevkom. 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Miroslav Krč, koordinátor programu

K stiahnutiu

Mgr. Miroslav Krč, mesto Stará Turá , Publikované: 1.3.2019 | Aktualizácia: 1.3.2019
Nastavenia cookies