Program malých komunitných grantov Nadácie ŽIVOT - II.kolo

Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa práca a schopnosti jedných stretávajú s finančnou pomocou druhých. 

Nadácia bola zriadená za účelom podpory rozvoja neziskových činností v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a prispievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života obyvateľov Starej Turej a okolia.


Nadácia ŽIVOT Stará Turá vyhlasuje 2. kolo Programu malých komunitných grantov na rok 2016.

 

CIELE PROGRAMU

Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže.

Podporované  aktivity môžu byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora zdravia; prevencia a liečba drogovo závislých; podpora športu; zachovanie kultúrnych hodnôt.

Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie detí a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky na celoročnú prácu s deťmi.
Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu detí prípadne mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti.

 

PROGRAM JE URČENÝ:

 • pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi,
 • pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú aktivity pre svojich rovesníkov,
 • pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú pravidelne deťom a mládeži.
   

KRITÉRIA:

 • projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov,
 • projekt sa realizuje v komunite na lokálnej úrovni,
 • aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo nepravidelný charakter,
 • celková výška nákladov na projekt nie je obmedzená, max. výška grantu na jeden projekt, ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je stanovená, obvyklá výška grantu je do 500 €,
 • grant v zásade nesmie byť použitý na investície - posudzuje sa individuálne  v súvislosti s požiadavkami projektu,     
 • finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť finančný),
 • financie budú záujemcom poukázané naraz.

 

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:

 • všetci záujemcovia o program a podporu majú možnosť informovať sa u koordinátora projektu a v informačnej kancelárii mesta,
 • záujemcovia o finančnú podporu spracujú projekt a pošlú ho na adresu koordinátora projektu,
 • správna rada rozhodne o udelení grantu,
 • s predkladateľmi schválených grantov sa uzavrie zmluva,
 • po ukončení projektu zodpovedný realizátor vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho koordinátorovi projektu.

 

Uzávierka prijímania projektov: 30.09.2016 

Trvanie projektu: 1.10.2016 -  30.06.2017

Predloženie záverečnej správy: do 30.9.2017

 

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žiadostí o grant dostanete u koordinátora Programu malých komunitných grantov: Ing. Ivety Petrovičovej 032/7461635; 0915/984308, e-mail: organizacne@staratura.sk  v pracovných dňoch.

Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mesta Stará Turá: http://www.staratura.sk/program-malych-komunitnych-grantov/.

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 21.9.2016
Nastavenia cookies